Process.SafeHandle Właściwość

Definicja

Pobiera uchwyt macierzysty do tego procesu.Gets the native handle to this process.

public:
 property Microsoft::Win32::SafeHandles::SafeProcessHandle ^ SafeHandle { Microsoft::Win32::SafeHandles::SafeProcessHandle ^ get(); };
public Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeProcessHandle SafeHandle { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeProcessHandle SafeHandle { get; }
member this.SafeHandle : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeProcessHandle
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SafeHandle : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeProcessHandle
Public ReadOnly Property SafeHandle As SafeProcessHandle

Wartość właściwości

SafeProcessHandle

Natywny uchwyt tego procesu.The native handle to this process.

Atrybuty

Uwagi

Uchwyt jest dostępny tylko wtedy, gdy składnik wywołujący uruchomił proces.The handle is only available if the calling component started the process.

Dotyczy