ProcessThreadCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli dostęp do kolekcji zostanie zsynchronizowany (bezpieczny wątkowo); w przeciwnym razie false .true if access to the collection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ProcessThreadCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the ProcessThreadCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy