ProcessThreadCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ProcessThreadCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the ProcessThreadCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy