StackFrameExtensions Klasa

Definicja

Dostarcza metody rozszerzające dla StackFrame klasy, która reprezentuje wywołanie funkcji na stosie wywołań dla bieżącego wątku.Provides extension methods for the StackFrame class, which represents a function call on the call stack for the current thread.

public ref class StackFrameExtensions abstract sealed
public static class StackFrameExtensions
type StackFrameExtensions = class
Public Module StackFrameExtensions
Dziedziczenie
StackFrameExtensions

Metody

GetNativeImageBase(StackFrame)

Zwraca wskaźnik do adresu podstawowego obrazu natywnego, który jest wykonywany przez tę ramkę stosu.Returns a pointer to the base address of the native image that this stack frame is executing.

GetNativeIP(StackFrame)

Pobiera wskaźnik interfejsu na początek kodu natywnego dla wykonywanej metody.Gets an interface pointer to the start of the native code for the method that is being executed.

HasILOffset(StackFrame)

Wskazuje, czy przesunięcie od początku kodu IL dla metody, która jest wykonywana jest dostępna.Indicates whether an offset from the start of the IL code for the method that is executing is available.

HasMethod(StackFrame)

Wskazuje, czy dostępne są informacje o metodzie, w której jest wykonywana określona ramka.Indicates whether information about the method in which the specified frame is executing is available.

HasNativeImage(StackFrame)

Wskazuje, czy obraz natywny jest dostępny dla określonej ramki stosu.Indicates whether the native image is available for the specified stack frame.

HasSource(StackFrame)

Wskazuje, czy plik zawierający kod, który jest wykonywany przez określoną ramkę stosu jest dostępny.Indicates whether the file that contains the code that the specified stack frame is executing is available.

Dotyczy