TraceListenerCollection.Add(TraceListener) Metoda

Definicja

Dodaje TraceListener do listy.Adds a TraceListener to the list.

public:
 int Add(System::Diagnostics::TraceListener ^ listener);
public int Add (System.Diagnostics.TraceListener listener);
member this.Add : System.Diagnostics.TraceListener -> int
Public Function Add (listener As TraceListener) As Integer

Parametry

listener
TraceListener

A, TraceListener Aby dodać element do listy.A TraceListener to add to the list.

Zwraca

Int32

Pozycja, w której został wstawiony nowy odbiornik.The position at which the new listener was inserted.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy TextWriterTraceListener dane wyjściowe na ekranie konsoli.The following example creates a TextWriterTraceListener that outputs to the console screen. Następnie kod dodaje nowy odbiornik do Trace.Listeners .The code then adds the new listener to the Trace.Listeners.

/* Create a listener, which outputs to the console screen, and 
 * add it to the trace listeners. */
TextWriterTraceListener^ myWriter = gcnew TextWriterTraceListener;
myWriter->Writer = System::Console::Out;
Trace::Listeners->Add( myWriter );
/* Create a listener, which outputs to the console screen, and
  * add it to the trace listeners. */
 TextWriterTraceListener myWriter = new TextWriterTraceListener();
 myWriter.Writer = System.Console.Out;
 Trace.Listeners.Add(myWriter);

' Create a listener, which outputs to the console screen, and
' add it to the trace listeners. 
Dim myWriter As New TextWriterTraceListener()
myWriter.Writer = System.Console.Out
Trace.Listeners.Add(myWriter)

Dotyczy

Zobacz też