TraceListenerCollection.CopyTo(TraceListener[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje sekcję bieżącej TraceListenerCollection listy do określonej tablicy o określonym indeksie.Copies a section of the current TraceListenerCollection list to the specified array at the specified index.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Diagnostics::TraceListener ^> ^ listeners, int index);
public void CopyTo (System.Diagnostics.TraceListener[] listeners, int index);
member this.CopyTo : System.Diagnostics.TraceListener[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (listeners As TraceListener(), index As Integer)

Parametry

listeners
TraceListener[]

Tablica typu, do Array której mają zostać skopiowane elementy.An array of type Array to copy the elements into.

index
Int32

Początkowy indeks numeru z bieżącej listy do skopiowania.The starting index number in the current list to copy from.

Dotyczy

Zobacz też