TraceListenerCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera moduł wyliczający dla tej listy.Gets an enumerator for this list.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Moduł wyliczający typu IEnumerator .An enumerator of type IEnumerator.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też