TraceListenerCollection.Insert(Int32, TraceListener) Metoda

Definicja

Wstawia odbiornik o określonym indeksie.Inserts the listener at the specified index.

public:
 void Insert(int index, System::Diagnostics::TraceListener ^ listener);
public void Insert (int index, System.Diagnostics.TraceListener listener);
member this.Insert : int * System.Diagnostics.TraceListener -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, listener As TraceListener)

Parametry

index
Int32

Pozycja na liście, aby wstawić nową TraceListener .The position in the list to insert the new TraceListener.

listener
TraceListener

A, TraceListener Aby wstawić listę.A TraceListener to insert in the list.

Wyjątki

indexNie jest prawidłowym indeksem na liście.The index is not a valid index in the list.

listener to null.listener is null.

Uwagi

Jeśli indeks jest równy liczbie elementów na liście, odbiornik jest dołączany na końcu listy.If the index equals the number of items in the list, then the listener is appended to the end of the list.

Jest to indeks zaczynający się od zera.The index is zero-based. W związku z tym, jeśli chcesz wstawić odbiornik do trzeciej pozycji, musisz wywołać metodę myTraceListenerColl.Insert(2, myNewListener) .Therefore, if you want to insert the listener into the third position, you must call myTraceListenerColl.Insert(2, myNewListener).

Dotyczy

Zobacz też