TraceListenerCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa z kolekcji o TraceListener określonym indeksie.Removes from the collection the TraceListener at the specified index.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) TraceListener do usunięcia z listy.The zero-based index of the TraceListener to remove from the list.

Implementuje

Wyjątki

indexNie jest prawidłowym indeksem na liście.The index is not a valid index in the list.

Uwagi

Jest to indeks zaczynający się od zera.The index is zero-based. W związku z tym należy odjąć jeden od pozycji liczbowej określonej TraceListener do usunięcia TraceListener .Therefore, you must subtract one from the numerical position of a particular TraceListener to delete that TraceListener. Na przykład aby usunąć trzeci, należy TraceListener określić myTraceListenerColl.RemoveAt(2) .For example, to remove the third TraceListener, you need to specify myTraceListenerColl.RemoveAt(2).

Dotyczy

Zobacz też