TraceListenerCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja TraceListenerCollection jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the TraceListenerCollection is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze wartość false.Always false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy TraceListenerCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the TraceListenerCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy