EventSource.EventData Struktura

Definicja

Udostępnia dane zdarzenia do tworzenia szybkich przeciążeń WriteEvent przy użyciu metody WriteEventCore(Int32, Int32, EventSource+EventData*).Provides the event data for creating fast WriteEvent overloads by using the WriteEventCore(Int32, Int32, EventSource+EventData*) method.

public protected value class EventSource::EventData
protected internal struct EventSource.EventData
Protected Friend Structure EventSource.EventData
Dziedziczenie
EventSource.EventData

Uwagi

Poniższy przykład pokazuje, jak używać struktury EventSource.EventData.The following example shows how to use the EventSource.EventData structure.

 
[NonEvent] 
public unsafe void WriteEvent(int eventId, int arg1, int arg2, int arg3, int arg4) { 
  EventData* dataDesc = stackalloc EventProvider.EventData[4]; 
 
  dataDesc[0].DataPointer = (IntPtr)(&arg1); 
  dataDesc[0].Size = 4; 
  dataDesc[1].DataPointer = (IntPtr)(&arg2); 
  dataDesc[1].Size = 4; 
  dataDesc[2].DataPointer = (IntPtr)(&arg3); 
  dataDesc[2].Size = 4; 
  dataDesc[3].DataPointer = (IntPtr)(&arg4); 
  dataDesc[3].Size = 4; 
 
  WriteEventCore(eventId, 4, (IntPtr)dataDesc); 
} 
 

Właściwości

DataPointer

Pobiera lub ustawia wskaźnik do danych dla nowego przeciążenia WriteEvent.Gets or sets the pointer to the data for the new WriteEvent overload.

Size

Pobiera lub ustawia liczbę elementów ładunku w nowym przeciążeniu WriteEvent.Gets or sets the number of payload items in the new WriteEvent overload.

Dotyczy