AuthenticablePrincipal.AdvancedSearchFilter Właściwość

Definicja

Zwraca obiekt AdvancedFilters do użycia z kwerendą przez przykład, aby ustawić właściwości tylko do odczytu przed przekazaniem obiektu do PrincipalSearcher.Returns an AdvancedFilters object for use with Query By Example to set read-only properties before passing the object to the PrincipalSearcher.

public:
 virtual property System::DirectoryServices::AccountManagement::AdvancedFilters ^ AdvancedSearchFilter { System::DirectoryServices::AccountManagement::AdvancedFilters ^ get(); };
public virtual System.DirectoryServices.AccountManagement.AdvancedFilters AdvancedSearchFilter { get; }
member this.AdvancedSearchFilter : System.DirectoryServices.AccountManagement.AdvancedFilters
Public Overridable ReadOnly Property AdvancedSearchFilter As AdvancedFilters

Wartość właściwości

Obiekt, który ma zostać użyty do ustawienia właściwości tylko do odczytu przed przekazaniem go do PrincipalSearcher.An object to use to set read-only properties before passing it to the PrincipalSearcher.

Uwagi

Zobacz zapytanie według przykładowej dokumentacji.See the Query By Example documentation for examples.

Dotyczy

Zobacz też