AuthenticablePrincipal.AllowReversiblePasswordEncryption Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy jest włączone odwracalne szyfrowanie hasła dla tego konta.Gets or sets a Boolean value that specifies whether reversible password encryption is enabled for this account.

public:
 property bool AllowReversiblePasswordEncryption { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowReversiblePasswordEncryption { get; set; }
member this.AllowReversiblePasswordEncryption : bool with get, set
Public Property AllowReversiblePasswordEncryption As Boolean

Wartość właściwości

true, czy dla tego konta jest włączone szyfrowanie odwracalne hasła. w przeciwnym razie false.true if reversible password encryption is enabled for this account; otherwise false.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy