AuthenticablePrincipal.DelegationPermitted Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną null, która określa, czy konto może być delegowane.Gets or sets a Nullable Boolean value that specifies whether the account may be delegated.

public:
 property bool DelegationPermitted { bool get(); void set(bool value); };
public bool DelegationPermitted { get; set; }
member this.DelegationPermitted : bool with get, set
Public Property DelegationPermitted As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli konto może być delegowane; w przeciwnym razie false.true if the account may be delegated; otherwise false.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy