AuthenticablePrincipal.ExpirePasswordNow Metoda

Definicja

Wygasa hasło dla tego konta.Expires the password for this account. Spowoduje to wymuszenie zmiany hasła przy następnym logowaniu.This will force the user to change his/her password at the next logon.

public:
 void ExpirePasswordNow();
public void ExpirePasswordNow ();
member this.ExpirePasswordNow : unit -> unit
Public Sub ExpirePasswordNow ()

Wyjątki

Wystąpił wyjątek podczas zapisywania zmian w magazynie.An exception occurred when saving the changes to the store.

Uwagi

Wywołaj tę metodę, aby wymusić zmianę hasła przy następnym logowaniu.Call this method to force the user to change the password at the next logon.

Dotyczy