AuthenticablePrincipal.LastBadPasswordAttempt Właściwość

Definicja

Pobiera wartość null DateTime, która określa datę i godzinę ostatniej nieudanej próby użycia tego konta.Gets the Nullable DateTime that specifies the date and time of the last incorrect password attempt on this account.

public:
 property Nullable<DateTime> LastBadPasswordAttempt { Nullable<DateTime> get(); };
public Nullable<DateTime> LastBadPasswordAttempt { get; }
member this.LastBadPasswordAttempt : Nullable<DateTime>
Public ReadOnly Property LastBadPasswordAttempt As Nullable(Of DateTime)

Wartość właściwości

DateTime dopuszczające wartość null, która określa datę i godzinę ostatniej nieudanej próby na tym koncie lub wartość null, jeśli nie są rejestrowane żadne nieprawidłowe próby hasła.A Nullable DateTime that specifies the date and time of the last incorrect password attempt on this account, or null if no incorrect password tries are recorded.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Uwagi

Podobnie jak w przypadku wszystkich DateTime właściwości w System.DirectoryServices.AccountManagement, zwracany czas jest w formacie UTC.As with all DateTime properties in System.DirectoryServices.AccountManagement, the time returned is in UTC form. Aby przekonwertować ją na czas lokalny, wywołaj metodę ToLocalTime na zwracanym obiekcie.To convert it to local time, call the ToLocalTime method on the return object.

Dotyczy