AuthenticablePrincipal.PasswordNotRequired Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy dla tego konta jest wymagane hasło.Gets or sets a Boolean value that specifies whether a password is required for this account.

public:
 property bool PasswordNotRequired { bool get(); void set(bool value); };
public bool PasswordNotRequired { get; set; }
member this.PasswordNotRequired : bool with get, set
Public Property PasswordNotRequired As Boolean

Wartość właściwości

false, jeśli dla tego konta jest wymagane hasło; w przeciwnym razie true.false if a password is required for this account; otherwise true.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy