AuthenticablePrincipal.PermittedWorkstations Właściwość

Definicja

Pobiera listę stacji roboczych, do których ten podmiot zabezpieczeń może się zalogować.Gets the list of workstations that this principal is permitted to log into.

public:
 property System::DirectoryServices::AccountManagement::PrincipalValueCollection<System::String ^> ^ PermittedWorkstations { System::DirectoryServices::AccountManagement::PrincipalValueCollection<System::String ^> ^ get(); };
public System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalValueCollection<string> PermittedWorkstations { get; }
member this.PermittedWorkstations : System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalValueCollection<string>
Public ReadOnly Property PermittedWorkstations As PrincipalValueCollection(Of String)

Wartość właściwości

Modyfikowalna Lista stacji roboczych, do których ten podmiot zabezpieczeń może się zalogować.The mutable list of workstations that this principal is permitted to log into.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy