AuthenticablePrincipal.RefreshExpiredPassword Metoda

Definicja

Odświeża wygasłe hasło.Refreshes an expired password.

public:
 void RefreshExpiredPassword();
public void RefreshExpiredPassword ();
member this.RefreshExpiredPassword : unit -> unit
Public Sub RefreshExpiredPassword ()

Wyjątki

Wystąpił wyjątek podczas zapisywania zmian w magazynie.An exception occurred when saving the changes to the store.

Dotyczy