AuthenticablePrincipal.SmartcardLogonRequired Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy karta inteligentna jest wymagana do logowania się do konta.Gets or sets a Boolean value that specifies whether a smartcard is required to log on to the account.

public:
 property bool SmartcardLogonRequired { bool get(); void set(bool value); };
public bool SmartcardLogonRequired { get; set; }
member this.SmartcardLogonRequired : bool with get, set
Public Property SmartcardLogonRequired As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli karta inteligentna jest wymagana do zalogowania się na tym koncie; w przeciwnym razie false.true if a smartcard is required to log on to this account; otherwise false.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy