AuthenticablePrincipal.UnlockAccount Metoda

Definicja

Odblokowuje konto, jeśli jest ono aktualnie zablokowane.Unlocks the account if it is currently locked out.

public:
 void UnlockAccount();
public void UnlockAccount ();
member this.UnlockAccount : unit -> unit
Public Sub UnlockAccount ()

Wyjątki

Obiekt wywołujący nie ma odpowiednich praw.The caller does not have appropriate rights.

—lub—-or-

Wystąpił wyjątek podczas zapisywania zmian w magazynie.An exception occurred when saving the changes to the store.

Przykłady

Poniższy przykładowy kod nawiązuje połączenie z domeną LDAP "fabrikam.com" z nazwą użytkownika (administratorem) i hasłem (SecretPwd123) zainicjowaną w konstruktorze PrincipalContext.The following example code connects to the LDAP domain "fabrikam.com" with the username (administrator) and password (SecretPwd123) initialized in the PrincipalContext constructor.

Wyszukiwanie jest wykonywane w celu znalezienia użytkownika o nazwie "Jan Kowalski" w kontenerze określonym w konstruktorze PrincipalContext: "CN = users, DC = Fabrikam, DC = com".A search is performed to find the user with name "John Smith" under the container specified in the PrincipalContext constructor: "CN=Users,DC=fabrikam,DC=com." Jeśli użytkownik zostanie znaleziony, sprawdza się w celu ustalenia, czy konto użytkownika zostało zablokowane. Jeśli konto zostało zablokowane, przykład kodu odblokowuje konto.If the user is found, a check is performed to determine whether this user's account has been locked out. If the account has been locked out, the code example unlocks the account.

PrincipalContext ctx = new PrincipalContext(ContextType.Domain,  
                     "fabrikam.com",  
                     "CN=Users,DC=fabrikam,DC=com",  
                     "administrator",  
                     "SecretPwd123"); 
 
UserPrincipal usr = UserPrincipal.FindByIdentity(ctx, "John Smith"); 
if (usr != null) 
{ 
  if (usr.IsAccountLockedOut()) 
    usr.UnlockAccount(); 
 
  usr.Dispose(); 
} 
ctx.Dispose();  

Dotyczy