Principal.Delete Metoda

Definicja

Usuwa obiekt Principal ze sklepu.Deletes the principal object from the store.

public:
 void Delete();
public void Delete ();
[System.Security.SecurityCritical]
public void Delete ();
member this.Delete : unit -> unit
Public Sub Delete ()
Atrybuty

Wyjątki

Obiekt, który nie jest utrwalony w magazynie.The object that is not persisted in the store.

Obiekt został już usunięty.The object has already been deleted.

Typ kontekstu docelowego musi być zgodny z typem kontekstu bieżącego podmiotu zabezpieczeń.The target context type must match the context type of the current principal.

Dotyczy