Principal.DistinguishedName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę wyróżniającą (DN) dla tego podmiotu zabezpieczeń.Gets the distinguished name (DN) for this principal.

public:
 property System::String ^ DistinguishedName { System::String ^ get(); };
public string DistinguishedName { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public string DistinguishedName { get; }
member this.DistinguishedName : string
Public ReadOnly Property DistinguishedName As String

Wartość właściwości

Nazwa DN dla tego podmiotu zabezpieczeń lub wartości null, jeśli nie ma nazwy wyróżniającej.The DN for this principal or null if there is no DN.

Atrybuty

Dotyczy