Principal.Equals(Object) Metoda

Definicja

Zwraca wartość logiczną określającą, czy dostarczony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Returns a Boolean value that specifies whether the supplied object is equal to the current object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ o);
public override bool Equals (object o);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (o As Object) As Boolean

Parametry

o
Object

Obiekt Principal, który jest porównywany z bieżącym wystąpieniem.The Principal object that is compared to the current instance.

Zwraca

true, jeśli dostarczony obiekt i bieżące obiekty Principal reprezentują ten sam podmiot zabezpieczeń w magazynie; w przeciwnym razie false.true if the supplied object and current principal objects represent the same underlying principal in the store; otherwise false.

Dotyczy