Principal.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę tego podmiotu zabezpieczeń.Gets or sets the name of this principal.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
[set: System.Security.SecurityCritical]
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

Nazwa podmiotu zabezpieczeń lub wartości null, jeśli atrybut name nie jest ustawiony.The name of the principal or null if the name attribute is not set.

Atrybuty

Wyjątki

Aplikacja podjęła próbę ustawienia nazwy na null.The application tried to set the name to null.

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy