Principal.Sid Właściwość

Definicja

Pobiera identyfikator zabezpieczeń (SID) obiektu głównego.Gets the Security ID (SID) of the principal.

public:
 property System::Security::Principal::SecurityIdentifier ^ Sid { System::Security::Principal::SecurityIdentifier ^ get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public System.Security.Principal.SecurityIdentifier Sid { get; }
member this.Sid : System.Security.Principal.SecurityIdentifier
Public ReadOnly Property Sid As SecurityIdentifier

Wartość właściwości

SecurityIdentifier dla tego podmiotu zabezpieczeń lub wartości null, jeśli nie ma identyfikatora SID.The SecurityIdentifier for this principal or null if there is no SID.

Atrybuty

Dotyczy