PrincipalCollection.Count Właściwość

Definicja

Zwraca liczbę Principal obiektów w tej kolekcji.Returns the count of Principal objects in this collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public int Count { get; }
member this.Count : int
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy