PrincipalCollection.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Zwraca wartość false.Returns false. To nie jest kolekcja tylko do odczytu.This is not a read-only collection.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze wartość false.Always false.

Implementuje

Dotyczy