PrincipalCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Zwraca false.Returns false. Do aplikacji można serializować dostęp do tej kolekcji.It is up to the application to serialize access to this collection.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Zawsze false.Always false.

Implementuje

Dotyczy