PrincipalCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Zwraca obiekt synchronizacji, który może służyć do synchronizowania dostępu do tej kolekcji.Returns a synchronization object that can be used to synchronize access to this collection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

Zwraca PrincipalCollection sam obiekt.Returns the PrincipalCollection object itself.

Dotyczy