DirectoryEntry.AuthenticationType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ uwierzytelniania, który ma być używany.Gets or sets the type of authentication to use.

public:
 property System::DirectoryServices::AuthenticationTypes AuthenticationType { System::DirectoryServices::AuthenticationTypes get(); void set(System::DirectoryServices::AuthenticationTypes value); };
public System.DirectoryServices.AuthenticationTypes AuthenticationType { get; set; }
[System.DirectoryServices.DSDescription("DSAuthenticationType")]
public System.DirectoryServices.AuthenticationTypes AuthenticationType { get; set; }
member this.AuthenticationType : System.DirectoryServices.AuthenticationTypes with get, set
Public Property AuthenticationType As AuthenticationTypes

Wartość właściwości

Jedna z wartości AuthenticationTypes.One of the AuthenticationTypes values.

Atrybuty

Uwagi

Przed .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0wartością domyślną jest None.Prior to .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0, the default value is None. Począwszy od .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0wartość domyślna to Secure.Beginning with .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0, the default value is Secure.

Dotyczy

Zobacz też