DirectoryEntry.Rename(String) Metoda

Definicja

Zmienia nazwę tego obiektu DirectoryEntry.Changes the name of this DirectoryEntry object.

public:
 void Rename(System::String ^ newName);
public void Rename (string newName);
member this.Rename : string -> unit
Public Sub Rename (newName As String)

Parametry

newName
String

Nowa nazwa wpisu.The new name of the entry.

Uwagi

Uwaga

Wpłynie to również na ścieżkę, która jest używana do odwoływania się do tego wpisu.This will also affect the path that is used to refer to this entry.

Jeśli UsePropertyCache jest true, należy wywołać metodę CommitChanges dla nowego obiektu, aby stała się przeniesieniem.If UsePropertyCache is true, be sure to call the CommitChanges method on the new object to make the move permanent.

Dotyczy

Zobacz też