DirectoryServicesPermissionAccess Wyliczenie

Definicja

DirectoryServicesPermissionAccessWyliczenie definiuje poziomy dostępu, które są używane przez System.DirectoryServices klasy uprawnień.The DirectoryServicesPermissionAccess enumeration defines access levels that are used by System.DirectoryServices permission classes. To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute umożliwiający bitowe połączenie jego wartości członkowskich.This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class DirectoryServicesPermissionAccess
[System.Flags]
public enum DirectoryServicesPermissionAccess
[<System.Flags>]
type DirectoryServicesPermissionAccess = 
Public Enum DirectoryServicesPermissionAccess
Dziedziczenie
DirectoryServicesPermissionAccess
Atrybuty

Pola

Browse 2

Odczytywanie drzewa Active Directory Domain Services jest dozwolone.Reading the Active Directory Domain Services tree is allowed.

None 0

Nie są dozwolone żadne uprawnienia.No permissions are allowed.

Write 6

Dozwolone jest odczytywanie, zapisywanie, usuwanie, zmienianie i dodawanie do drzewa Active Directory Domain Services.Reading, writing, deleting, changing, and adding to the Active Directory Domain Services tree are allowed.

Dotyczy