System.DirectoryServices Przestrzeń nazw

System.DirectoryServices Przestrzeń nazw zapewnia łatwy dostęp do usług domenowych Active Directory z kodu zarządzanego. The System.DirectoryServices namespace provides easy access to Active Directory Domain Services from managed code. Przestrzeń nazw zawiera dwie klasy składnika, DirectoryEntry i DirectorySearcher, które wykorzystują technologię interfejsów usług Active Directory (ADSI). The namespace contains two component classes, DirectoryEntry and DirectorySearcher, which use the Active Directory Services Interfaces (ADSI) technology. ADSI to zbiór interfejsów, które firma Microsoft udostępnia elastyczne narzędzia do pracy z różnych dostawców sieci. ADSI is the set of interfaces that Microsoft provides as a flexible tool for working with a variety of network providers. ADSI umożliwia administratorowi Znajdź zasoby i zarządzać nimi w sieci, przy zachowaniu, niezależnie od rozmiaru sieci. ADSI gives the administrator the ability to locate and manage resources on a network with relative ease, regardless of the size of the network.

Klasy

ActiveDirectoryAccessRule

ActiveDirectoryAccessRule Klasa jest używana do reprezentowania wpisu kontroli dostępu (ACE) na liście arbitralnej kontroli dostępu (DACL) obiektu Active Directory Domain Services.The ActiveDirectoryAccessRule class is used to represent an access control entry (ACE) in the discretionary access control list (DACL) of an Active Directory Domain Services object.

ActiveDirectoryAuditRule

ActiveDirectoryAuditRule Służy do ustawiania wpisu kontroli dostępu (ACE) na systemowej liście kontroli dostępu (SACL).The ActiveDirectoryAuditRule is used to set an access control entry (ACE) on a system access control list (SACL). ActiveDirectoryAccessRule Zawiera elementIdentityReference powiernik, który jest reprezentowany jako obiekt.The ActiveDirectoryAccessRule contains the trustee, which is represented as an IdentityReference object. Zawiera również informacje o typie kontroli dostępu, masce dostępu i innych właściwościach, takich jak flagi dziedziczenia.It also contains information about the access control type, access mask, and other properties such as inheritance flags. Ta reguła jest ustawiana dla ActiveDirectorySecurity obiektu.This rule is set on an ActiveDirectorySecurity object. Po zatwierdzeniu do magazynu katalogów zmodyfikuje on obiekt deskryptora zabezpieczeń zgodnie z regułami ustawionymi na ActiveDirectoryAuditRule. ActiveDirectorySecurityAfter the ActiveDirectorySecurity is committed to the directory store, it will modify the security descriptor object according to the rules that are set on ActiveDirectoryAuditRule.

ActiveDirectorySecurity

Używa warstwy zabezpieczeń obiektów z zarządzanej biblioteki ACL do zawijania funkcji kontroli dostępu dla obiektów katalogu.Uses the object security layer of the managed ACL library to wrap access control functionality for directory objects.

CreateChildAccessRule

CreateChildAccessRule Klasa reprezentuje określony typ reguły dostępu, która jest używana do zezwalania lub odmawiania obiektu Active Directory Domain Services prawo do tworzenia obiektów podrzędnych.The CreateChildAccessRule class represents a specific type of access rule that is used to allow or deny an Active Directory Domain Services object the right to create child objects.

DeleteChildAccessRule

DeleteChildAccessRule Klasa reprezentuje określony typ reguły dostępu, która jest używana do zezwalania lub odmawiania obiektu Active Directory Domain Services prawo do usuwania obiektów podrzędnych.The DeleteChildAccessRule class represents a specific type of access rule that is used to allow or deny an Active Directory Domain Services object the right to delete child objects.

DeleteTreeAccessRule

DeleteTreeAccessRule Klasa reprezentuje określony typ reguły dostępu, która jest używana do zezwalania lub odmawiania obiektu Active Directory Domain Services prawo do usuwania wszystkich obiektów podrzędnych, niezależnie od uprawnień, które mają obiekty podrzędne.The DeleteTreeAccessRule class represents a specific type of access rule that is used to allow or deny an Active Directory Domain Services object the right to delete all child objects, regardless of the permissions that the child objects have.

DirectoryEntries

Zawiera kolekcję DirectoryEntry obiektów.Contains a collection of DirectoryEntry objects.

DirectoryEntry

Klasa DirectoryEntry hermetyzuje węzeł lub obiekt w hierarchii Active Directory Domain Services.The DirectoryEntry class encapsulates a node or object in the Active Directory Domain Services hierarchy.

DirectoryEntryConfiguration

DirectoryEntryConfiguration Klasa umożliwia bezpośredni sposób określania i uzyskiwania opcji specyficznych dla dostawcy dla manipulowania obiektem katalogu.The DirectoryEntryConfiguration class provides a direct way to specify and obtain provider-specific options for manipulating a directory object. Zazwyczaj opcje dotyczą operacji wyszukiwania źródłowego magazynu katalogów.Typically, the options apply to search operations of the underlying directory store. Obsługiwane opcje są specyficzne dla dostawcy.The supported options are provider-specific.

DirectorySearcher

Wykonuje zapytania względem Active Directory Domain Services.Performs queries against Active Directory Domain Services.

DirectoryServicesCOMException

Zawiera rozszerzone informacje o błędzie dotyczące błędu, który wystąpił Invoke(String, Object[]) , gdy metoda jest wywoływana.Contains extended error information about an error that occurred when the Invoke(String, Object[]) method is called.

DirectoryServicesPermission

Klasa umożliwia kontrolowanie uprawnień dostępu kodu dla System.DirectoryServicesprogramu. DirectoryServicesPermissionThe DirectoryServicesPermission class allows you to control code access security permissions for System.DirectoryServices.

DirectoryServicesPermissionAttribute

Zezwala na kontrole deklaracyjne System.DirectoryServices.Allows declarative System.DirectoryServices permission checks.

DirectoryServicesPermissionEntry

Klasa definiuje najmniejszą jednostkę zestawu uprawnień dostępu kodu dla System.DirectoryServices. DirectoryServicesPermissionEntryThe DirectoryServicesPermissionEntry class defines the smallest unit of a code access security permission set for System.DirectoryServices.

DirectoryServicesPermissionEntryCollection

Zawiera kolekcję DirectoryServicesPermissionEntry obiektów o jednoznacznie określonym typie.Contains a strongly-typed collection of DirectoryServicesPermissionEntry objects.

DirectorySynchronization

Określa sposób synchronizowania katalogu w domenie.Specifies how to synchronize a directory within a domain.

DirectoryVirtualListView

Klasa DirectoryVirtualListView określa, jak przeprowadzić wyszukiwanie w widoku listy wirtualnej.The DirectoryVirtualListView class specifies how to conduct a virtual list view search. Wyszukiwanie w widoku listy wirtualnej umożliwia użytkownikom wyświetlanie wyników wyszukiwania jako widoków listy wirtualnej stylu książki adresowej.A virtual list view search enables users to view search results as address-book style virtual list views. Jest on przeznaczony specjalnie dla bardzo dużych zestawów wyników.It is specifically designed for very large result sets. Dane wyszukiwania są pobierane w ciągłych podzestawach posortowanego wyszukiwania w katalogu.Search data is retrieved in contiguous subsets of a sorted directory search.

DirectoryVirtualListViewContext

Określa sposób konstruowania odpowiedzi widoku listy wirtualnej katalogu.Specifies how to construct directory virtual list view response.

DSDescriptionAttribute

Obsługuje infrastrukturę .NET Framework i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.Supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from code.

ExtendedRightAccessRule

Reprezentuje określony typ reguły dostępu, która jest używana do zezwalania lub odmowy obiektu Active Directory po prawej stronie.Represents a specific type of access rule that is used to allow or deny an Active Directory object an extended right. Rozszerzone prawa to specjalne operacje, które nie są objęte standardowym zestawem praw dostępu.Extended rights are special operations that are not covered by the standard set of access rights. Przykładem rozszerzonego prawa jest Wysyłanie jako, które daje użytkownikowi prawo do wysyłania wiadomości e-mail do innego użytkownika.An example of an extended right is Send-As, which gives a user the right to send email for another user. Aby uzyskać listę możliwych rozszerzonych uprawnień, zobacz artykuł rozszerzone prawa .For a list of possible extended rights, see the Extended Rights article. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień rozszerzonych, zobacz prawa dostępu do kontroli.For more information about extended rights, see the Control Access Rights.

ListChildrenAccessRule

ListChildrenAccessRule Klasa reprezentuje określony typ reguły dostępu, która jest używana do zezwalania lub odmowy obiektu Active Directory Domain Services po prawej stronie listy obiektów podrzędnych.The ListChildrenAccessRule class represents a specific type of access rule that is used to allow or deny an Active Directory Domain Services object the right to list child objects.

PropertyAccessRule

PropertyAccessRule Klasa reprezentuje określony typ reguły dostępu, która jest używana do zezwalania lub odmawiania dostępu do właściwości Active Directory Domain Services.The PropertyAccessRule class represents a specific type of access rule that is used to allow or deny access to an Active Directory Domain Services property.

PropertyCollection

Klasa PropertyCollection zawiera właściwości DirectoryEntry.The PropertyCollection class contains the properties of a DirectoryEntry.

PropertySetAccessRule

PropertySetAccessRule Klasa reprezentuje określony typ reguły dostępu, która jest używana do zezwalania lub odmawiania dostępu do ustawionej właściwości Active Directory Domain Services.The PropertySetAccessRule class represents a specific type of access rule that is used to allow or deny access to an Active Directory Domain Services property set. Aby uzyskać listę zestawów właściwości, które są zdefiniowane dla Active Directory Domain Services, zobacz artykuł zestawy właściwości .For a list of property sets that are defined for Active Directory Domain Services, see the Property Sets article.

PropertyValueCollection

Zawiera wartości DirectoryEntry właściwości.Contains the values of a DirectoryEntry property.

ResultPropertyCollection

Zawiera właściwości SearchResult wystąpienia.Contains the properties of a SearchResult instance.

ResultPropertyValueCollection

Zawiera wartości SearchResult właściwości.Contains the values of a SearchResult property.

SchemaNameCollection

Zawiera listę nazw schematów, które mogą być używane przez właściwość SchemaFilter obiektu DirectoryEntries.Contains a list of the schema names that the SchemaFilter property of a DirectoryEntries object can use.

SearchResult

Klasa hermetyzuje węzeł w hierarchii Active Directory Domain Services, który jest zwracany podczas DirectorySearcherwyszukiwania. SearchResultThe SearchResult class encapsulates a node in the Active Directory Domain Services hierarchy that is returned during a search through DirectorySearcher.

SearchResultCollection

Klasa zawiera wystąpienia, które zostały zwrócone przez hierarchię DirectorySearcher Active Directory podczas zapytania. SearchResult SearchResultCollectionThe SearchResultCollection class contains the SearchResult instances that the Active Directory hierarchy returned during a DirectorySearcher query.

SearchWaitHandler
SortOption

Określa sposób sortowania wyników wyszukiwania.Specifies how to sort the results of a search.

Wyliczenia

ActiveDirectoryRights

Wyliczenie ActiveDirectoryRights określa prawa dostępu, które są przypisane do obiektu Active Directory Domain Services.The ActiveDirectoryRights enumeration specifies the access rights that are assigned to an Active Directory Domain Services object.

ActiveDirectorySecurityInheritance

ActiveDirectorySecurityInheritance Wyliczenie określa, czy i jak są stosowane informacje ACE do obiektu i jego elementów podrzędnych.The ActiveDirectorySecurityInheritance enumeration specifies if, and how, ACE information is applied to an object and its descendents.

AuthenticationTypes

Wyliczenie AuthenticationTypes określa typy uwierzytelniania używane w System.DirectoryServices.The AuthenticationTypes enumeration specifies the types of authentication used in System.DirectoryServices. To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute umożliwiający bitowe połączenie jego wartości członkowskich.This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

DereferenceAlias

Wyliczenie DereferenceAlias określa, jak aliasy są rozwiązane. To Wyliczenie zawiera wartości DerefAlias właściwości.This enumeration provides values for the DerefAlias property.

DirectoryServicesPermissionAccess

Wyliczenie definiuje poziomy dostępu, które są używane przez System.DirectoryServices klasy uprawnień. DirectoryServicesPermissionAccess To wyliczenie ma FlagsAttribute atrybut, który umożliwia bitową kombinację jego wartości składowych.This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

DirectorySynchronizationOptions

Zawiera flagi określające, jak katalogi w domenie będą synchronizowane.Contains flags that determine how directories within a domain will be synchronized. Te opcje można ustawić dla właściwości Option.These options can be set for the Option property.

ExtendedDN

ExtendedDN Wyliczenie określa format, w którym ma zostać zwrócona rozszerzona nazwa wyróżniająca. To wyliczenie jest używane z ExtendedDN właściwością.This enumeration is used with the ExtendedDN property.

PasswordEncodingMethod

Określa, czy protokół SSL jest używany podczas ustawiania lub zmieniania hasła. To wyliczenie jest używane z PasswordEncoding właściwością.This enumeration is used with the PasswordEncoding property.

PropertyAccess

Wyliczenie jest używane PropertyAccessRule z klasami i PropertySetAccessRule , aby wskazać typ dostępu, który jest stosowany do właściwości Active Directory lub zestawu właściwości. PropertyAccessThe PropertyAccess enumeration is used with the PropertyAccessRule and PropertySetAccessRule classes to indicate the type of access that is applied to an Active Directory property or property set.

ReferralChasingOption

ReferralChasingOption Wyliczenie określa, czy i w jaki sposób ma być kartach odwołanie.The ReferralChasingOption enumeration specifies if and how referral chasing is pursued.

SearchScope

Określa możliwe zakresy dla wyszukiwania w katalogu, które jest wykonywane przy użyciu DirectorySearcher obiektu.Specifies the possible scopes for a directory search that is performed using the DirectorySearcher object.

SecurityMasks

Określa dostępne opcje badania informacji o zabezpieczeniach obiektu katalogu.Specifies the available options for examining security information of a directory object. To wyliczenie jest używane z właściwościami SecurityMasks i SecurityMasks.This enumeration is used with the SecurityMasks and SecurityMasks properties.

SortDirection

SortDirection Wyliczenie określa sposób sortowania wyników zapytania Active Directory Domain Servicesowego.The SortDirection enumeration specifies how to sort the results of an Active Directory Domain Services query.

Uwagi

Klasy, które w tej przestrzeni nazw mogą być używane z dowolnym dostawców usługi Active Directory Domain Services.The classes in this namespace can be used with any of the Active Directory Domain Services service providers. Bieżącego dostawcy to: Internetowe usługi informacyjne (IIS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), usługa katalogowa Novell NetWare (NDS) i Windows NT.The current providers are: Internet Information Services (IIS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Novell NetWare Directory Service (NDS), and WinNT.

ADSI jest interfejs programistyczny dla Microsoft Active Directory Domain Services, który umożliwia aplikacjom interakcję z różnych katalogów w sieci przy użyciu pojedynczego interfejsu.ADSI is a programmatic interface for Microsoft Active Directory Domain Services that enables your applications to interact with diverse directories on a network using a single interface. Za pomocą ADSI, możesz tworzyć aplikacje do wykonywania typowych zadań, takich jak tworzenie kopii zapasowych baz danych oraz uzyskiwania dostępu do drukarek i administrowania nim kont użytkowników.Using ADSI, you can create applications that perform common tasks, such as backing up databases, accessing printers, and administering user accounts.

Zakłada się, że masz ogólna wiedza o usługach domenowych Active Directory przed rozpoczęciem korzystania z tych klas.It is assumed that you have a general understanding of Active Directory Domain Services before using these classes. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług domenowych Active Directory, zobacz tematy wprowadzenie do obiektów usługi Active Directory i Active Directory technologii w program tła, a także następujące tematy:For more information on Active Directory Domain Services, see the topics Introduction to Active Directory Objects and Active Directory Technology Backgrounder, as well as the following topics:

Usług domenowych Active Directory używać struktury drzewa.Active Directory Domain Services use a tree structure. Każdy węzeł w drzewie zawiera zbiór właściwości.Each node in the tree contains a set of properties. Ta przestrzeń nazw umożliwia przechodzenie, wyszukiwanie i zmodyfikuj drzewa oraz odczytu i zapisu do właściwości węzła.Use this namespace to traverse, search, and modify the tree, and read and write to the properties of a node.

DirectoryEntry Klasa hermetyzuje węzła lub obiektu w hierarchii usługi Active Directory.The DirectoryEntry class encapsulates a node or object in the Active Directory Domain Services hierarchy. Klasa jest używana do powiązania do obiektów, odczytywania właściwości i aktualizowania atrybutów.Use this class for binding to objects, reading properties, and updating attributes. Wraz z klas pomocniczych DirectoryEntry zapewnia obsługę cyklu życia zarządzania i nawigacja metod, w tym tworzenie, usuwanie, zmiana nazwy, przeniesienie węzła podrzędnego i wyliczanie elementów podrzędnych.Together with helper classes, DirectoryEntry provides support for life-cycle management and navigation methods, including creating, deleting, renaming, moving a child node, and enumerating children.

Użyj DirectorySearcher klasy do wykonywania zapytań względem hierarchii Active Directory Domain Services.Use the DirectorySearcher class to perform queries against the Active Directory Domain Services hierarchy. LDAP jest tylko dostarczany przez system interfejsy usługi Active Directory (ADSI) dostawcy który obsługuje przeszukiwanie.LDAP is the only system-supplied Active Directory Service Interfaces (ADSI) provider that supports searching.

Wyszukiwanie w hierarchii usługi Active Directory za pośrednictwem DirectorySearcher zwraca wystąpienia elementu SearchResult, które są zawarte w wystąpieniu SearchResultCollection klasy.A search of the Active Directory Domain Services hierarchy through DirectorySearcher returns instances of SearchResult, which are contained in an instance of the SearchResultCollection class.

Uwaga: Wiele klas, metod i właściwości w System.DirectoryServices przestrzeni nazw korzystają z LinkDemand opcji zabezpieczeń dostępu kodu.Note: Many of the classes, methods, and properties in the System.DirectoryServices namespace use the LinkDemand code access security option. Oznacza to, że żądanie zabezpieczeń dostępu kodu występuje tylko podczas kompilacji just-in-time i czy żądanie jest wykonywane tylko w zestawie wywołującego oraz nie cały stos wywołań.This means that the code access security demand only occurs during just-in-time compilation and that the demand is performed only on the calling assembly and not up the entire call stack. W związku z tym obiektom wywołującym nie mają być przekazywane obiektów, które są tworzone na podstawie tej przestrzeni nazw w czasie wykonywania do kodu, który nie jest zaufany.Because of this, callers should not pass objects that are created from this namespace at runtime to code that is not trusted.