Double.IsNormal(Double) Metoda

Definicja

Określa, czy określona wartość jest normalna.Determines whether the specified value is normal.

public:
 static bool IsNormal(double d);
public static bool IsNormal (double d);
static member IsNormal : double -> bool
Public Shared Function IsNormal (d As Double) As Boolean

Parametry

d
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji.A double-precision floating-point number.

Zwraca

true, jeśli wartość jest normalna; false w przeciwnym razie.true if the value is normal; false otherwise.

Dotyczy