Double.IsSubnormal(Double) Metoda

Definicja

Określa, czy określona wartość jest w trybie normalnym.Determines whether the specified value is subnormal.

public:
 static bool IsSubnormal(double d);
public static bool IsSubnormal (double d);
static member IsSubnormal : double -> bool
Public Shared Function IsSubnormal (d As Double) As Boolean

Parametry

d
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji.A double-precision floating-point number.

Zwraca

true, jeśli wartość jest nienormalna; false w przeciwnym razie.true if the value is subnormal; false otherwise.

Dotyczy