Double.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje największą możliwą wartość Double.Represents the largest possible value of a Double. To pole jest stałe.This field is constant.

public: double MaxValue = 1.79769313486232E+308;
public const double MaxValue = 1.79769313486232E+308;
val mutable MaxValue : double
Public Const MaxValue As Double = 1.79769313486232E+308

Wartość pola

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania Double.MaxValue:The following code example illustrates the use of Double.MaxValue:

public ref class Temperature
{
public:
  static property double MinValue 
  {
   double get()
   {
     return Double::MinValue;
   }
  }

  static property double MaxValue 
  {
   double get()
   {
     return Double::MaxValue;
   }
  }

protected:
  // The value holder
  double m_value;

public:
  property double Value 
  {
   double get()
   {
     return m_value;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = value;
   }
  }

  property double Celsius 
  {
   double get()
   {
     return (m_value - 32.0) / 1.8;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = 1.8 * value + 32.0;
   }
  }
};
public class Temperature {
  public static double MinValue {
    get {
      return Double.MinValue;
    }
  }

  public static double MaxValue {
    get {
      return Double.MaxValue;
    }
  }

  // The value holder
  protected double m_value;

  public double Value {
    get {
      return m_value;
    }
    set {
      m_value = value;
    }
  }

  public double Celsius {
    get {
      return (m_value-32.0)/1.8;
    }
    set {
      m_value = 1.8*value+32.0;
    }
  }
}
Public Class Temperature

  Public Shared ReadOnly Property MinValue() As Double
    Get
      Return Double.MinValue
    End Get
  End Property

  Public Shared ReadOnly Property MaxValue() As Double
    Get
      Return Double.MaxValue
    End Get
  End Property

  ' The value holder
  Protected m_value As Double

  Public Property Value() As Double
    Get
      Return m_value
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value
    End Set
  End Property

  Public Property Celsius() As Double
    Get
      Return (m_value - 32) / 1.8
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value * 1.8 + 32
    End Set
  End Property
End Class

Uwagi

Wartość tej stałej to dodatnia 1.7976931348623157 E + 308.The value of this constant is positive 1.7976931348623157E+308.

Wynik operacji, która przekracza Double.MaxValue, jest Double.PositiveInfinity.The result of an operation that exceeds Double.MaxValue is Double.PositiveInfinity. W poniższym przykładzie Double.PositiveInfinity wyniki operacji dodawania, mnożenia i potęgowania, gdy wynik przekroczy Double.MaxValue.In the following example, Double.PositiveInfinity results from addition, multiplication, and exponentiation operations when the result exceeds Double.MaxValue.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   double result1 = 7.997e307 + 9.985e307;
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result1, Double.IsPositiveInfinity(result1));
   
   double result2 = 1.5935e250 * 7.948e110;
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result2, Double.IsPositiveInfinity(result2));
   
   double result3 = Math.Pow(1.256e100, 1.34e20);
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result3, Double.IsPositiveInfinity(result3));
  }
}
// The example displays the following output:
//  Infinity (Positive Infinity: True)
//  Infinity (Positive Infinity: True)
//  Infinity (Positive Infinity: True)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim result1 As Double = 7.997e307 + 9.985e307
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result1, Double.IsPositiveInfinity(result1))
   
   Dim result2 As Double = 1.5935e250 * 7.948e110
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result2, Double.IsPositiveInfinity(result2))
   
   Dim result3 As Double = Math.Pow(1.256e100, 1.34e20)
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result3, Double.IsPositiveInfinity(result3))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Infinity (Positive Infinity: True)
'  Infinity (Positive Infinity: True)
'  Infinity (Positive Infinity: True)

Dotyczy