Double.PositiveInfinity Pole

Definicja

Reprezentuje nieskończoność dodatnią.Represents positive infinity. To pole jest stałe.This field is constant.

public: double PositiveInfinity = Infinity;
public const double PositiveInfinity = Infinity;
val mutable PositiveInfinity : double
Public Const PositiveInfinity As Double  = Infinity

Wartość pola

Double

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób użycia PositiveInfinity :The following code example illustrates the use of PositiveInfinity:

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "PositiveInfinity plus 10.0 equals {0}.", (Double::PositiveInfinity + 10.0) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("PositiveInfinity plus 10.0 equals {0}.", (Double.PositiveInfinity + 10.0).ToString());
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("PositiveInfinity plus 10.0 equals " + (Double.PositiveInfinity + 10).ToString() + ".")

Uwagi

Wartość tej stałej jest wynikiem dzielenia liczby dodatniej przez zero.The value of this constant is the result of dividing a positive number by zero.

Ta stała jest zwracana, gdy wynik operacji jest większy niż Double.MaxValue .This constant is returned when the result of an operation is greater than Double.MaxValue.

Użyj IsPositiveInfinity , aby określić, czy wartość jest równa nieskończoności dodatniej.Use IsPositiveInfinity to determine whether a value evaluates to positive infinity.

Dotyczy

Zobacz też