Double.IConvertible.ToByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToByte(IFormatProvider).

 virtual System::Byte System.IConvertible.ToByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToByte;
byte IConvertible.ToByte (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToByte : IFormatProvider -> byte
override this.System.IConvertible.ToByte : IFormatProvider -> byte
Function ToByte (provider As IFormatProvider) As Byte Implements IConvertible.ToByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia konwertowana na Byte.The value of the current instance, converted to a Byte.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Double jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the Double instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToByte(Double).The recommended alternative is to call the Convert.ToByte(Double) method.

Dotyczy