Double.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToType(Type, IFormatProvider).For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

Typ, do którego ma zostać przekonwertowana wartość Double.The type to which to convert this Double value.

provider
IFormatProvider

Implementacja IFormatProvider, która dostarcza informacje specyficzne dla kultury o formacie zwracanej wartości.An IFormatProvider implementation that supplies culture-specific information about the format of the returned value.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia konwertowana na type.The value of the current instance, converted to type.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Double jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the Double instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ChangeType static (Shared Visual Basic).The recommended alternative is to call the static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType method.

Dotyczy