Double.TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Próbuje sformatować wartość bieżącego wystąpienia z podwójnym wystąpieniem do podanego zakresu znaków.Tries to format the value of the current double instance into the provided span of characters.

public bool TryFormat (Span<char> destination, out int charsWritten, ReadOnlySpan<char> format = default, IFormatProvider provider = default);
member this.TryFormat : Span<char> * int * ReadOnlySpan<char> * IFormatProvider -> bool
Public Function TryFormat (destination As Span(Of Char), ByRef charsWritten As Integer, Optional format As ReadOnlySpan(Of Char) = null, Optional provider As IFormatProvider = null) As Boolean

Parametry

destination
Span<Char>

Gdy ta metoda zwraca, wartość tego wystąpienia jest formatowana jako zakres znaków.When this method returns, this instance's value formatted as a span of characters.

charsWritten
Int32

Gdy ta metoda zwraca, liczba znaków, które zostały wpisane w destination.When this method returns, the number of characters that were written in destination.

format
ReadOnlySpan<Char>

Zakres zawierający znaki reprezentujące standardowy lub niestandardowy ciąg formatu, który definiuje akceptowalny format dla destination.A span containing the characters that represent a standard or custom format string that defines the acceptable format for destination.

provider
IFormatProvider

Opcjonalny obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury dla destination.An optional object that supplies culture-specific formatting information for destination.

Zwraca

true, jeśli formatowanie zakończyło się pomyślnie; w przeciwnym razie false.true if the formatting was successful; otherwise, false.

Dotyczy