Color.DarkOliveGreen Właściwość

Definicja

Pobiera kolor zdefiniowany przez system, który ma wartość ARGB #FF556B2F.Gets a system-defined color that has an ARGB value of #FF556B2F.

public:
 static property System::Drawing::Color DarkOliveGreen { System::Drawing::Color get(); };
public static System.Drawing.Color DarkOliveGreen { get; }
member this.DarkOliveGreen : System.Drawing.Color
Public Shared ReadOnly Property DarkOliveGreen As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor zdefiniowany przez system.A Color representing a system-defined color.

Uwagi

Aby zapoznać się z przykładem tego koloru, zobacz kolory według nazwy.For an example of this color, see Colors by Name.

Dotyczy

Zobacz też