Color.DarkSalmon Właściwość

Definicja

Pobiera kolor zdefiniowany przez system, który ma wartość ARGB #FFE9967A.Gets a system-defined color that has an ARGB value of #FFE9967A.

public:
 static property System::Drawing::Color DarkSalmon { System::Drawing::Color get(); };
public static System.Drawing.Color DarkSalmon { get; }
member this.DarkSalmon : System.Drawing.Color
Public Shared ReadOnly Property DarkSalmon As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor zdefiniowany przez system.A Color representing a system-defined color.

Uwagi

Aby zapoznać się z przykładem tego koloru, zobacz kolory według nazwy.For an example of this color, see Colors by Name.

Dotyczy

Zobacz też