Color.LightSeaGreen Właściwość

Definicja

Pobiera kolor zdefiniowany przez system, który ma wartość ARGB #FF20B2AA.Gets a system-defined color that has an ARGB value of #FF20B2AA.

public:
 static property System::Drawing::Color LightSeaGreen { System::Drawing::Color get(); };
public static System.Drawing.Color LightSeaGreen { get; }
member this.LightSeaGreen : System.Drawing.Color
Public Shared ReadOnly Property LightSeaGreen As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor zdefiniowany przez system.A Color representing a system-defined color.

Uwagi

Aby zapoznać się z przykładem tego koloru, zobacz kolory według nazwy.For an example of this color, see Colors by Name.

Dotyczy

Zobacz też