Color Struktura

Definicja

Reprezentuje kolor ARGB (alfa, czerwony, zielony, niebieski).

public value class Color : IEquatable<System::Drawing::Color>
public value class Color
[System.ComponentModel.TypeConverter("System.Drawing.ColorConverter, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")]
public readonly struct Color : IEquatable<System.Drawing.Color>
public struct Color : IEquatable<System.Drawing.Color>
public readonly struct Color : IEquatable<System.Drawing.Color>
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct Color
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))]
[System.Serializable]
public struct Color
public struct Color
[<System.ComponentModel.TypeConverter("System.Drawing.ColorConverter, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")>]
type Color = struct
type Color = struct
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type Color = struct
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))>]
[<System.Serializable>]
type Color = struct
Public Structure Color
Implements IEquatable(Of Color)
Public Structure Color
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia Awłaściwości Color, , GRi B elementu Implicit członkowskiego .

Ten przykład jest przeznaczony do użycia z formularzem Windows. Wklej kod do formularza i wywołaj ShowPropertiesOfSlateBlue metodę z metody obsługi zdarzeń formularza Paint , przekazując e jako PaintEventArgs.

void ShowPropertiesOfSlateBlue( PaintEventArgs^ e )
{
  Color slateBlue = Color::FromName( "SlateBlue" );
  Byte g = slateBlue.G;
  Byte b = slateBlue.B;
  Byte r = slateBlue.R;
  Byte a = slateBlue.A;
  array<Object^>^temp0 = {a,r,g,b};
  String^ text = String::Format( "Slate Blue has these ARGB values: Alpha:{0}, "
  "red:{1}, green: {2}, blue {3}", temp0 );
  e->Graphics->DrawString( text, gcnew System::Drawing::Font( this->Font,FontStyle::Italic ), gcnew SolidBrush( slateBlue ), RectangleF(PointF(0.0F,0.0F),this->Size) );
}
private void ShowPropertiesOfSlateBlue(PaintEventArgs e)
{
  Color slateBlue = Color.FromName("SlateBlue");
  byte g = slateBlue.G;
  byte b = slateBlue.B;
  byte r = slateBlue.R;
  byte a = slateBlue.A;
  string text = String.Format("Slate Blue has these ARGB values: Alpha:{0}, " +
    "red:{1}, green: {2}, blue {3}", new object[]{a, r, g, b});
  e.Graphics.DrawString(text, 
    new Font(this.Font, FontStyle.Italic), 
    new SolidBrush(slateBlue), 
    new RectangleF(new PointF(0.0F, 0.0F), this.Size));
}
Private Sub ShowPropertiesOfSlateBlue(ByVal e As PaintEventArgs)
  Dim slateBlue As Color = Color.FromName("SlateBlue")
  Dim g As Byte = slateBlue.G
  Dim b As Byte = slateBlue.B
  Dim r As Byte = slateBlue.R
  Dim a As Byte = slateBlue.A
  Dim text As String = _
  String.Format("Slate Blue has these ARGB values: Alpha:{0}, " _
    & "red:{1}, green: {2}, blue {3}", New Object() {a, r, g, b})
  e.Graphics.DrawString(text, New Font(Me.Font, FontStyle.Italic), _
    New SolidBrush(slateBlue), _
    New RectangleF(New PointF(0.0F, 0.0F), _
    Size.op_Implicit(Me.Size)))
End Sub

Uwagi

Nazwane kolory są reprezentowane przy użyciu właściwości Color struktury.

Kolor każdego piksela jest reprezentowany jako 32-bitowa liczba: 8 bitów każdy dla alfa, czerwony, zielony i niebieski (ARGB). Każdy z czterech składników jest liczbą z zakresu od 0 do 255, a 0 nie reprezentuje intensywności i 255 reprezentujących pełną intensywność. Składnik alfa określa przezroczystość koloru: 0 jest w pełni przezroczysty, a 255 jest w pełni nieprzezroczyste. Aby określić alfa, czerwony, zielony lub niebieski składnik koloru, użyj Aodpowiednio właściwości , R, Glub B . Kolor niestandardowy można utworzyć przy użyciu jednej z FromArgb metod.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych kolorów, zobacz Lista kolorów według nazwy.

Pola

Empty

Reprezentuje kolor, który jest .null

Właściwości

A

Pobiera wartość składnika alfa tej Color struktury.

AliceBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF0F8FF.

AntiqueWhite

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFAEBD7.

Aqua

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00FFFF.

Aquamarine

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF7FFFD4.

Azure

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF0FFFF.

B

Pobiera niebieską wartość składnika tej Color struktury.

Beige

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF5F5DC.

Bisque

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFE4C4.

Black

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF000000.

BlanchedAlmond

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFEBCD.

Blue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF0000FF.

BlueViolet

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF8A2BE2.

Brown

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFA52A2A.

BurlyWood

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFDEB887.

CadetBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF5F9EA0.

Chartreuse

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF7FFF00.

Chocolate

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFD2691E.

Coral

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF7F50.

CornflowerBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF6495ED.

Cornsilk

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFF8DC.

Crimson

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFDC143C.

Cyan

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00FFFF.

DarkBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00008B.

DarkCyan

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF008B8B.

DarkGoldenrod

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFB8860B.

DarkGray

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFA9A9A9.

DarkGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF006400.

DarkKhaki

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFBDB76B.

DarkMagenta

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF8B008B.

DarkOliveGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF556B2F.

DarkOrange

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF8C00.

DarkOrchid

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF9932CC.

DarkRed

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF8B0000.

DarkSalmon

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFE9967A.

DarkSeaGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF8FBC8B.

DarkSlateBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF483D8B.

DarkSlateGray

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF2F4F4F.

DarkTurquoise

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00CED1.

DarkViolet

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF9400D3.

DeepPink

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF1493.

DeepSkyBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00BFFF.

DimGray

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF696969.

DodgerBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF1E90FF.

Firebrick

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFB22222.

FloralWhite

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFFAF0.

ForestGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF228B22.

Fuchsia

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF00FF.

G

Pobiera zieloną wartość składnika tej Color struktury.

Gainsboro

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFDCDCDC.

GhostWhite

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF8F8FF.

Gold

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFD700.

Goldenrod

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFDAA520.

Gray

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF808080.

Green

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF008000.

GreenYellow

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFADFF2F.

Honeydew

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF0FFF0.

HotPink

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF69B4.

IndianRed

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFCD5C5C.

Indigo

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF4B0082.

IsEmpty

Określa, czy ta Color struktura jest niezainicjowana.

IsKnownColor

Pobiera wartość wskazującą, czy ta Color struktura jest wstępnie zdefiniowanym kolorem. Wstępnie zdefiniowane kolory są reprezentowane przez elementy wyliczenia KnownColor .

IsNamedColor

Pobiera wartość wskazującą, czy ta Color struktura jest nazwanym kolorem, czy elementem członkowskim wyliczenia KnownColor .

IsSystemColor

Pobiera wartość wskazującą, czy ta Color struktura jest kolorem systemu. Kolor systemu to kolor używany w elemecie wyświetlania Windows. Kolory systemowe są reprezentowane przez elementy wyliczenia KnownColor .

Ivory

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFFFF0.

Khaki

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF0E68C.

Lavender

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFE6E6FA.

LavenderBlush

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFF0F5.

LawnGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF7CFC00.

LemonChiffon

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFFACD.

LightBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFADD8E6.

LightCoral

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF08080.

LightCyan

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFE0FFFF.

LightGoldenrodYellow

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFAFAD2.

LightGray

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFD3D3D3.

LightGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF90EE90.

LightPink

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFB6C1.

LightSalmon

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFA07A.

LightSeaGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF20B2AA.

LightSkyBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF87CEFA.

LightSlateGray

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF778899.

LightSteelBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFB0C4DE.

LightYellow

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFFFE0.

Lime

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00FF00.

LimeGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF32CD32.

Linen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFAF0E6.

Magenta

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF00FF.

Maroon

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF800000.

MediumAquamarine

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF66CDAA.

MediumBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF0000CD.

MediumOrchid

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFBA55D3.

MediumPurple

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF9370DB.

MediumSeaGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF3CB371.

MediumSlateBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF7B68EE.

MediumSpringGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00FA9A.

MediumTurquoise

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF48D1CC.

MediumVioletRed

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFC71585.

MidnightBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF191970.

MintCream

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF5FFFA.

MistyRose

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFE4E1.

Moccasin

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFE4B5.

Name

Pobiera nazwę tego Colorelementu .

NavajoWhite

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFDEAD.

Navy

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF000080.

OldLace

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFDF5E6.

Olive

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF808000.

OliveDrab

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF6B8E23.

Orange

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFA500.

OrangeRed

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF4500.

Orchid

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFDA70D6.

PaleGoldenrod

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFEEE8AA.

PaleGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF98FB98.

PaleTurquoise

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFAFEEEE.

PaleVioletRed

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFDB7093.

PapayaWhip

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFEFD5.

PeachPuff

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFDAB9.

Peru

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFCD853F.

Pink

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFC0CB.

Plum

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFDDA0DD.

PowderBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFB0E0E6.

Purple

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF800080.

R

Pobiera wartość czerwonego składnika tej Color struktury.

RebeccaPurple

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #663399.

Red

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF0000.

RosyBrown

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFBC8F8F.

RoyalBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF4169E1.

SaddleBrown

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF8B4513.

Salmon

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFA8072.

SandyBrown

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF4A460.

SeaGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF2E8B57.

SeaShell

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFF5EE.

Sienna

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFA0522D.

Silver

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFC0C0C0.

SkyBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF87CEEB.

SlateBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF6A5ACD.

SlateGray

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF708090.

Snow

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFFAFA.

SpringGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF00FF7F.

SteelBlue

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF4682B4.

Tan

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFD2B48C.

Teal

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF008080.

Thistle

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFD8BFD8.

Tomato

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFF6347.

Transparent

Pobiera kolor zdefiniowany przez system.

Turquoise

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF40E0D0.

Violet

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFEE82EE.

Wheat

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF5DEB3.

White

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFFFFF.

WhiteSmoke

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFF5F5F5.

Yellow

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FFFFFF00.

YellowGreen

Pobiera zdefiniowany przez system kolor, który ma wartość ARGB #FF9ACD32.

Metody

Equals(Color)

Wskazuje, czy bieżący obiekt jest równy innemu obiektowi tego samego typu.

Equals(Object)

Sprawdza, czy określony obiekt jest strukturą Color i jest odpowiednikiem tej Color struktury.

FromArgb(Int32)

Color Tworzy strukturę na podstawie 32-bitowej wartości ARGB.

FromArgb(Int32, Color)

Color Tworzy strukturę na podstawie określonej Color struktury, ale z nową określoną wartością alfa. Mimo że ta metoda umożliwia przekazanie wartości 32-bitowej dla wartości alfa, wartość jest ograniczona do 8 bitów.

FromArgb(Int32, Int32, Int32)

Color Tworzy strukturę na podstawie określonych 8-bitowych wartości kolorów (czerwony, zielony i niebieski). Wartość alfa jest niejawnie 255 (w pełni nieprzezroczyste). Mimo że ta metoda umożliwia przekazanie 32-bitowej wartości dla każdego składnika koloru, wartość każdego składnika jest ograniczona do 8 bitów.

FromArgb(Int32, Int32, Int32, Int32)

Color Tworzy strukturę na podstawie czterech wartości składnika ARGB (alfa, czerwony, zielony i niebieski). Mimo że ta metoda umożliwia przekazanie 32-bitowej wartości dla każdego składnika, wartość każdego składnika jest ograniczona do 8 bitów.

FromKnownColor(KnownColor)

Color Tworzy strukturę na podstawie określonego wstępnie zdefiniowanego koloru.

FromName(String)

Color Tworzy strukturę na podstawie określonej nazwy wstępnie zdefiniowanego koloru.

GetBrightness()

Pobiera wartość lightness lightness (HSL) hue-saturation-lightness (Hue-saturation-lightness) dla tej Color struktury.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tej Color struktury.

GetHue()

Pobiera wartość hue-saturation-lightness (HSL) hue w stopniach dla tej Color struktury.

GetSaturation()

Pobiera wartość nasycenia odcieni (HSL) dla tej Color struktury.

ToArgb()

Pobiera 32-bitową wartość ARGB tej Color struktury.

ToKnownColor()

KnownColor Pobiera wartość tej Color struktury.

ToString()

Konwertuje tę Color strukturę na ciąg czytelny dla człowieka.

Operatory

Equality(Color, Color)

Sprawdza, czy dwie określone Color struktury są równoważne.

Inequality(Color, Color)

Sprawdza, czy dwie określone Color struktury są różne.

Dotyczy

Zobacz też