ToolboxItem Klasa

Definicja

Udostępnia podstawową implementację elementu przybornika.Provides a base implementation of a toolbox item.

public ref class ToolboxItem : System::Runtime::Serialization::ISerializable
public class ToolboxItem : System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class ToolboxItem : System.Runtime.Serialization.ISerializable
type ToolboxItem = class
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type ToolboxItem = class
  interface ISerializable
Public Class ToolboxItem
Implements ISerializable
Dziedziczenie
ToolboxItem
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu udostępnia składnik, który używa IToolboxService interfejsu do dodawania obsługi formatu danych tekstowych lub ToolboxItemCreatorCallback do przybornika.The following code example provides a component that uses the IToolboxService interface to add a text data format handler, or ToolboxItemCreatorCallback, to the toolbox. Delegat wywołania zwrotnego dla twórcy danych przekazuje wszystkie dane tekstowe wklejone do przybornika i przeciągając je na formularz do niestandardowego ToolboxItem , który tworzy TextBox tekst zawierający.The data creator callback delegate passes any text data pasted to the toolbox and dragged onto a form to a custom ToolboxItem that creates a TextBox containing the text.

#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::ComponentModel::Design;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Drawing::Design;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Security::Permissions;

namespace TextDataTextBoxComponent
{
  // Custom toolbox item creates a TextBox and sets its Text property
  // to the constructor-specified text.
  [PermissionSetAttribute(SecurityAction::Demand, Name="FullTrust")]
  public ref class TextToolboxItem: public ToolboxItem
  {
  private:
   String^ text;
   delegate void SetTextMethodHandler( Control^ c, String^ text );

  public:
   TextToolboxItem( String^ text )
     : ToolboxItem()
   {
     this->text = text;
   }

  protected:

   // ToolboxItem::CreateComponentsCore to create the TextBox
   // and link a method to set its Text property.

   virtual array<IComponent^>^ CreateComponentsCore( IDesignerHost^ host ) override
   {
     TextBox^ textbox = dynamic_cast<TextBox^>(host->CreateComponent( TextBox::typeid ));
     
     // Because the designer resets the text of the textbox, use
     // a SetTextMethodHandler to set the text to the value of
     // the text data.
     Control^ c = dynamic_cast<Control^>(host->RootComponent);
     array<Object^>^temp0 = {textbox,text};
     c->BeginInvoke( gcnew SetTextMethodHandler( this, &TextToolboxItem::OnSetText ), temp0 );
     array<IComponent^>^temp1 = {textbox};
     return temp1;
   }

  private:

   // Method to set the text property of a TextBox after it is initialized.
   void OnSetText( Control^ c, String^ text )
   {
     c->Text = text;
   }

  };


  // Component that adds a "Text" data format ToolboxItemCreatorCallback 
  // to the Toolbox. This component uses a custom ToolboxItem that 
  // creates a TextBox containing the text data.
  public ref class TextDataTextBoxComponent: public Component
  {
  private:
   bool creatorAdded;
   IToolboxService^ ts;

  public:
   TextDataTextBoxComponent()
   {
     creatorAdded = false;
   }


   property System::ComponentModel::ISite^ Site 
   {
     // ISite to register TextBox creator
     virtual System::ComponentModel::ISite^ get() override
     {
      return __super::Site;
     }

     virtual void set( System::ComponentModel::ISite^ value ) override
     {
      if ( value != nullptr )
      {
        __super::Site = value;
        if ( !creatorAdded )
               AddTextTextBoxCreator();
      }
      else
      {
        if ( creatorAdded )
               RemoveTextTextBoxCreator();
        __super::Site = value;
      }
     }
   }

  private:

   // Adds a "Text" data format creator to the toolbox that creates
   // a textbox from a text fragment pasted to the toolbox.
   void AddTextTextBoxCreator()
   {
     ts = dynamic_cast<IToolboxService^>(GetService( IToolboxService::typeid ));
     if ( ts != nullptr )
     {
      ToolboxItemCreatorCallback^ textCreator = 
        gcnew ToolboxItemCreatorCallback( 
        this, 
        &TextDataTextBoxComponent::CreateTextBoxForText );
      try
      {
        ts->AddCreator( 
          textCreator, 
          "Text", 
          dynamic_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid )) );
        creatorAdded = true;
      }
      catch ( Exception^ ex ) 
      {
        MessageBox::Show( ex->ToString(), "Exception Information" );
      }
     }
   }


   // Removes any "Text" data format creator from the toolbox.
   void RemoveTextTextBoxCreator()
   {
     if ( ts != nullptr )
     {
      ts->RemoveCreator( 
        "Text", 
        dynamic_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid )) );
      creatorAdded = false;
     }
   }


   // ToolboxItemCreatorCallback delegate format method to create
   // the toolbox item.
   ToolboxItem^ CreateTextBoxForText( Object^ serializedObject, String^ format )
   {
    IDataObject^ o = gcnew DataObject(dynamic_cast<IDataObject^>(serializedObject));

    if( o->GetDataPresent("System::String", true) )
    {
      String^ toolboxText = dynamic_cast<String^>(o->GetData( "System::String", true ));
      return( gcnew TextToolboxItem( toolboxText ));
    }

    return nullptr;
   }

  public:
   ~TextDataTextBoxComponent()
   {
     if ( creatorAdded )
         RemoveTextTextBoxCreator();
   }
  };
}
using System;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Design;
using System.Security.Permissions;
using System.Windows.Forms;

namespace TextDataTextBoxComponent
{
  // Component that adds a "Text" data format ToolboxItemCreatorCallback 
  // to the Toolbox. This component uses a custom ToolboxItem that 
  // creates a TextBox containing the text data.
  [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")]
  public class TextDataTextBoxComponent : Component
  {
    private bool creatorAdded = false;
    private IToolboxService ts;

    public TextDataTextBoxComponent()
    {           
    }

    // ISite override to register TextBox creator
    public override System.ComponentModel.ISite Site
    {
      get
      {
        return base.Site;
      }
      set
      {
        if( value != null )
        {          
          base.Site = value;

          if (!creatorAdded)
          {
            AddTextTextBoxCreator();
          }
        }
        else
        {
          if (creatorAdded)
          {
            RemoveTextTextBoxCreator();
          }

          base.Site = value;       
        }
      }
    }

    // Adds a "Text" data format creator to the toolbox that creates 
    // a textbox from a text fragment pasted to the toolbox.
    private void AddTextTextBoxCreator()
    {
      ts = (IToolboxService)GetService(typeof(IToolboxService));

      if (ts != null) 
      {
        ToolboxItemCreatorCallback textCreator = 
          new ToolboxItemCreatorCallback(this.CreateTextBoxForText);

        try
        {
          ts.AddCreator(
            textCreator, 
            "Text", 
            (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost)));

          creatorAdded = true;
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(
            ex.ToString(), 
            "Exception Information");
        }        
      }
    }

    // Removes any "Text" data format creator from the toolbox.
    private void RemoveTextTextBoxCreator()
    {
      if (ts != null)       
      {
        ts.RemoveCreator(
          "Text", 
          (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost)));      

        creatorAdded = false;
      }
    }

    // ToolboxItemCreatorCallback delegate format method to create 
    // the toolbox item.
    private ToolboxItem CreateTextBoxForText(
      object serializedObject, 
      string format)
    {
      DataObject o = new DataObject((IDataObject)serializedObject);

      string[] formats = o.GetFormats();

      if (o.GetDataPresent("System.String", true))
      {
        string toolboxText = (string)(o.GetData("System.String", true));
        return (new TextToolboxItem(toolboxText));
      }

      return null;
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (creatorAdded)
      {
        RemoveTextTextBoxCreator();
      }
    }    
  }

  // Custom toolbox item creates a TextBox and sets its Text property
  // to the constructor-specified text.
  [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")] 
  public class TextToolboxItem : ToolboxItem
  {
    private string text;
    private delegate void SetTextMethodHandler(Control c, string text);

    public TextToolboxItem(string text) : base()
    {
      this.text = text;
    }

    // ToolboxItem.CreateComponentsCore override to create the TextBox 
    // and link a method to set its Text property.
    [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name="FullTrust")] 
    protected override IComponent[] CreateComponentsCore(IDesignerHost host)
    {
      System.Windows.Forms.TextBox textbox = 
        (TextBox)host.CreateComponent(typeof(TextBox));
        
      // Because the designer resets the text of the textbox, use 
      // a SetTextMethodHandler to set the text to the value of 
      // the text data.
      Control c = host.RootComponent as Control;
      c.BeginInvoke(
        new SetTextMethodHandler(OnSetText), 
        new object[] {textbox, text});
      
      return new System.ComponentModel.IComponent[] { textbox };
    }    

    // Method to set the text property of a TextBox after it is initialized.
    private void OnSetText(Control c, string text) 
    {
      c.Text = text;
    }
  }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.ComponentModel.Design
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Design
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Windows.Forms

' Component that adds a "Text" data format ToolboxItemCreatorCallback 
' to the Toolbox. This component uses a custom ToolboxItem that 
' creates a TextBox containing the text data.
<PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
Public Class TextDataTextBoxComponent
  Inherits System.ComponentModel.Component

  Private creatorAdded As Boolean = False
  Private ts As IToolboxService

  Public Sub New()
  End Sub

  ' ISite override to register TextBox creator
  Public Overrides Property Site() As System.ComponentModel.ISite
    Get
      Return MyBase.Site
    End Get
    Set(ByVal Value As System.ComponentModel.ISite)
      If (Value IsNot Nothing) Then
        MyBase.Site = Value
        If Not creatorAdded Then
          AddTextTextBoxCreator()
        End If
      Else
        If creatorAdded Then
          RemoveTextTextBoxCreator()
        End If
        MyBase.Site = Value
      End If
    End Set
  End Property

  ' Adds a "Text" data format creator to the toolbox that creates 
  ' a textbox from a text fragment pasted to the toolbox.
  Private Sub AddTextTextBoxCreator()
    ts = CType(GetService(GetType(IToolboxService)), IToolboxService)
    If (ts IsNot Nothing) Then
      Dim textCreator As _
      New ToolboxItemCreatorCallback(AddressOf Me.CreateTextBoxForText)
      Try
        ts.AddCreator( _
        textCreator, _
        "Text", _
        CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost))

        creatorAdded = True
      Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.ToString(), "Exception Information")
      End Try
    End If
  End Sub

  ' Removes any "Text" data format creator from the toolbox.
  Private Sub RemoveTextTextBoxCreator()
    If (ts IsNot Nothing) Then
      ts.RemoveCreator( _
      "Text", _
      CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost))
      creatorAdded = False
    End If
  End Sub

  ' ToolboxItemCreatorCallback delegate format method to create 
  ' the toolbox item.
  Private Function CreateTextBoxForText( _
  ByVal serializedObject As Object, _
  ByVal format As String) As ToolboxItem

    Dim o As New DataObject(CType(serializedObject, IDataObject))

    Dim formats As String() = o.GetFormats()

    If o.GetDataPresent("System.String", True) Then

      Return New TextToolboxItem(CStr(o.GetData("System.String", True)))

    End If

    Return Nothing
  End Function

  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If creatorAdded Then
      RemoveTextTextBoxCreator()
    End If
  End Sub

End Class

' Custom toolbox item creates a TextBox and sets its Text property
' to the constructor-specified text.
<PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
Public Class TextToolboxItem
  Inherits System.Drawing.Design.ToolboxItem

  Private [text] As String

  Delegate Sub SetTextMethodHandler( _
  ByVal c As Control, _
  ByVal [text] As String)

  Public Sub New(ByVal [text] As String)
    Me.text = [text]
  End Sub

  ' ToolboxItem.CreateComponentsCore override to create the TextBox 
  ' and link a method to set its Text property.
  <PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
  Protected Overrides Function CreateComponentsCore(ByVal host As IDesignerHost) As IComponent()
    Dim textbox As TextBox = CType(host.CreateComponent(GetType(TextBox)), TextBox)

    ' Because the designer resets the text of the textbox, use 
    ' a SetTextMethodHandler to set the text to the value of 
    ' the text data.
    Dim c As Control = host.RootComponent

    c.BeginInvoke( _
    New SetTextMethodHandler(AddressOf OnSetText), _
    New Object() {textbox, [text]})

    Return New System.ComponentModel.IComponent() {textbox}
  End Function

  ' Method to set the text property of a TextBox after it is initialized.
  Private Sub OnSetText(ByVal c As Control, ByVal [text] As String)
    c.Text = [text]
  End Sub

End Class

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie ToolboxItem klasy jako klasy bazowej dla implementacji niestandardowego elementu przybornika.The following code example demonstrates the use of the ToolboxItem class as a base class for a custom toolbox item implementation.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Design;
using System.Data;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomToolboxItem
{
  public class Form1 : Form
  {
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;
    private UserControl1 userControl11;
    private System.Windows.Forms.Label label1;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void InitializeComponent()
    {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.userControl11 = new CustomToolboxItem.UserControl1();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(15, 16);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(265, 62);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Build the project and drop UserControl1 from the toolbox onto the form.";
      // 
      // userControl11
      // 
      this.userControl11.LabelText = "This is a custom user control. The text you see here is provided by a custom too" +
        "lbox item when the user control is dropped on the form.";
      this.userControl11.Location = new System.Drawing.Point(74, 81);
      this.userControl11.Name = "userControl11";
      this.userControl11.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(6);
      this.userControl11.Size = new System.Drawing.Size(150, 150);
      this.userControl11.TabIndex = 1;
      // 
      // Form1
      // 
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Controls.Add(this.userControl11);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }

  // Configure this user control to have a custom toolbox item.
  [ToolboxItem(typeof(MyToolboxItem))]
  public class UserControl1 : UserControl
  {
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;
    private System.Windows.Forms.Label label1;

    public UserControl1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public string LabelText
    {
      get
      {
        return label1.Text;
      }
      set
      {
        label1.Text = value;
      }
    }

    private void InitializeComponent()
    {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(6, 6);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(138, 138);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "This is a custom user control. " + 
        "The text you see here is provided by a custom toolbox" +
        " item when the user control is dropped on the form.\r\n";
      this.label1.TextAlign = 
        System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // UserControl1
      // 
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Name = "UserControl1";
      this.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(6);
      this.ResumeLayout(false);
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }
  }

  // Toolbox items must be serializable.
  [Serializable]
  class MyToolboxItem : ToolboxItem
  {
    // The add components dialog in Visual Studio looks for a public
    // constructor that takes a type.
    public MyToolboxItem(Type toolType)
      : base(toolType)
    {
    }

    // And you must provide this special constructor for serialization.
    // If you add additional data to MyToolboxItem that you
    // want to serialize, you may override Deserialize and
    // Serialize methods to add that data. 
    MyToolboxItem(SerializationInfo info, StreamingContext context)
    {
      Deserialize(info, context);
    }

    // Let's override the creation code and pop up a dialog.
    protected override IComponent[] CreateComponentsCore(
      System.ComponentModel.Design.IDesignerHost host, 
      System.Collections.IDictionary defaultValues)
    {
      // Get the string we want to fill in the custom
      // user control. If the user cancels out of the dialog,
      // return null or an empty array to signify that the 
      // tool creation was canceled.
      using (ToolboxItemDialog d = new ToolboxItemDialog())
      {
        if (d.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          string text = d.CreationText;

          IComponent[] comps =
            base.CreateComponentsCore(host, defaultValues);
          // comps will have a single component: our data type.
          ((UserControl1)comps[0]).LabelText = text;
          return comps;
        }
        else
        {
          return null;
        }
      }
    }
  }

  public class ToolboxItemDialog : Form
  {
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;

    public ToolboxItemDialog()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void InitializeComponent()
    {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(10, 9);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(273, 43);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Enter the text you would like" + 
        " to have the user control populated with:";
      // 
      // textBox1
      // 
      this.textBox1.AutoSize = false;
      this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(10, 58);
      this.textBox1.Multiline = true;
      this.textBox1.Name = "textBox1";
      this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(270, 67);
      this.textBox1.TabIndex = 1;
      this.textBox1.Text = "This is a custom user control. " + 
        "The text you see here is provided by a custom toolbox" +
        " item when the user control is dropped on the form.";
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(124, 131);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.TabIndex = 2;
      this.button1.Text = "OK";
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(205, 131);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.TabIndex = 3;
      this.button2.Text = "Cancel";
      // 
      // ToolboxItemDialog
      // 
      this.AcceptButton = this.button1;
      this.CancelButton = this.button2;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 162);
      this.ControlBox = false;
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.textBox1);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.FormBorderStyle = 
        System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
      this.Name = "ToolboxItemDialog";
      this.Text = "ToolboxItemDialog";
      this.ResumeLayout(false);
    }

    public string CreationText
    {
      get
      {
        return textBox1.Text;
      }
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Design
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Text
Imports System.Windows.FormsPublic Class Form1
  Inherits Form
  Private components As System.ComponentModel.IContainer = Nothing
  Friend WithEvents UserControl11 As UserControl1
  Friend WithEvents label1 As System.Windows.Forms.Label

  Public Sub New() 
    InitializeComponent()
  End Sub
  
  
  Private Sub InitializeComponent() 
    Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label
    Me.UserControl11 = New UserControl1
    Me.SuspendLayout()
    '
    'label1
    '
    Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(15, 16)
    Me.label1.Name = "label1"
    Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(265, 62)
    Me.label1.TabIndex = 0
    Me.label1.Text = "Build the project and drop UserControl1" + _
      " from the toolbox onto the form."
    '
    'UserControl11
    '
    Me.UserControl11.LabelText = "This is a custom user control. " + _
      "The text you see here is provided by a custom too" + _
      "lbox item when the user control is dropped on the form."
    Me.UserControl11.Location = New System.Drawing.Point(74, 85)
    Me.UserControl11.Name = "UserControl11"
    Me.UserControl11.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(6)
    Me.UserControl11.TabIndex = 1
    '
    'Form1
    '
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 266)
    Me.Controls.Add(Me.UserControl11)
    Me.Controls.Add(Me.label1)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "Form1"
    Me.ResumeLayout(False)
  End Sub
   
  
  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) 
    If disposing AndAlso (components IsNot Nothing) Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub
  
  
  Shared Sub Main() 
    Application.EnableVisualStyles()
    Application.Run(New Form1())
  End Sub
End Class

' Configure this user control to have a custom toolbox item.
<ToolboxItem(GetType(MyToolboxItem))> _
Public Class UserControl1
  Inherits UserControl
  Private components As System.ComponentModel.IContainer = Nothing
  Private label1 As System.Windows.Forms.Label


  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub


  Public Property LabelText() As String
    Get
      Return label1.Text
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      label1.Text = Value
    End Set
  End Property


  Private Sub InitializeComponent()
    Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
    Me.SuspendLayout()
    ' 
    ' label1
    ' 
    Me.label1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(6, 6)
    Me.label1.Name = "label1"
    Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(138, 138)
    Me.label1.TabIndex = 0
    Me.label1.Text = "This is a custom user control. " + _
      "The text you see here is provided by a custom toolbox" + _
      " item when the user control is dropped on the form." + _
      vbCr + vbLf
    Me.label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter
    ' 
    ' UserControl1
    ' 
    Me.Controls.Add(label1)
    Me.Name = "UserControl1"
    Me.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(6)
    Me.ResumeLayout(False)
  End Sub


  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing AndAlso (components IsNot Nothing) Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub
End Class

' Toolbox items must be serializable.
<Serializable()> _
Class MyToolboxItem
  Inherits ToolboxItem

  ' The add components dialog in Visual Studio looks for a public
  ' constructor that takes a type.
  Public Sub New(ByVal toolType As Type)
    MyBase.New(toolType)
  End Sub


  ' And you must provide this special constructor for serialization.
  ' If you add additional data to MyToolboxItem that you
  ' want to serialize, you may override Deserialize and
  ' Serialize methods to add that data. 
  Sub New(ByVal info As SerializationInfo, _
    ByVal context As StreamingContext)
    Deserialize(info, context)
  End Sub


  ' Let's override the creation code and pop up a dialog.
  Protected Overrides Function CreateComponentsCore( _
    ByVal host As System.ComponentModel.Design.IDesignerHost, _
    ByVal defaultValues As System.Collections.IDictionary) _
    As IComponent()
    ' Get the string we want to fill in the custom
    ' user control. If the user cancels out of the dialog,
    ' return null or an empty array to signify that the 
    ' tool creation was canceled.
    Using d As New ToolboxItemDialog()
      If d.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        Dim [text] As String = d.CreationText
        Dim comps As IComponent() = _
          MyBase.CreateComponentsCore(host, defaultValues)
        ' comps will have a single component: our data type.
        CType(comps(0), UserControl1).LabelText = [text]
        Return comps
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Using
  End Function
End Class


Public Class ToolboxItemDialog
  Inherits Form
  Private components As System.ComponentModel.IContainer = Nothing
  Private label1 As System.Windows.Forms.Label
  Private textBox1 As System.Windows.Forms.TextBox
  Private button1 As System.Windows.Forms.Button
  Private button2 As System.Windows.Forms.Button
  
  
  Public Sub New() 
    InitializeComponent()
  End Sub
  
  Private Sub InitializeComponent() 
    Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
    Me.textBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox()
    Me.button1 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.button2 = New System.Windows.Forms.Button()
    Me.SuspendLayout()
    ' 
    ' label1
    ' 
    Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(10, 9)
    Me.label1.Name = "label1"
    Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(273, 43)
    Me.label1.TabIndex = 0
    Me.label1.Text = "Enter the text you would like" + _
      " to have the user control populated with:"
    ' 
    ' textBox1
    ' 
    Me.textBox1.AutoSize = False
    Me.textBox1.Location = New System.Drawing.Point(10, 58)
    Me.textBox1.Multiline = True
    Me.textBox1.Name = "textBox1"
    Me.textBox1.Size = New System.Drawing.Size(270, 67)
    Me.textBox1.TabIndex = 1
    Me.textBox1.Text = "This is a custom user control. " + _
      "The text you see here is provided by a custom toolbox" + _
      " item when the user control is dropped on the form."
    ' 
    ' button1
    ' 
    Me.button1.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
    Me.button1.Location = New System.Drawing.Point(124, 131)
    Me.button1.Name = "button1"
    Me.button1.TabIndex = 2
    Me.button1.Text = "OK"
    ' 
    ' button2
    ' 
    Me.button2.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
    Me.button2.Location = New System.Drawing.Point(205, 131)
    Me.button2.Name = "button2"
    Me.button2.TabIndex = 3
    Me.button2.Text = "Cancel"
    ' 
    ' ToolboxItemDialog
    ' 
    Me.AcceptButton = Me.button1
    Me.CancelButton = Me.button2
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 162)
    Me.ControlBox = False
    Me.Controls.Add(button2)
    Me.Controls.Add(button1)
    Me.Controls.Add(textBox1)
    Me.Controls.Add(label1)
    Me.FormBorderStyle = _
      System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog
    Me.Name = "ToolboxItemDialog"
    Me.Text = "ToolboxItemDialog"
    Me.ResumeLayout(False)
  
  End Sub
  
  Public ReadOnly Property CreationText() As String 
    Get
      Return textBox1.Text
    End Get
  End Property
  
  
  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) 
    If disposing AndAlso (components IsNot Nothing) Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  
  End Sub
End Class

Uwagi

ToolboxItem jest klasą bazową dla elementów przybornika, które mogą być wyświetlane w przyborniku środowiska czasu projektowania.ToolboxItem is a base class for toolbox items that can be displayed in the toolbox of a design-time environment. Element przybornika zazwyczaj reprezentuje składnik do utworzenia w przypadku wywołania w dokumencie trybu projektowania.A toolbox item typically represents a component to create when invoked on a design mode document. ToolboxItemKlasa udostępnia metody i właściwości, które są konieczne do udostępnienia przybornika właściwości wyświetlania elementu przybornika, tworzenia składnika lub składników, gdy jest używany, oraz do serializacji i deserializacji siebie w ramach bazy danych przybornika.The ToolboxItem class provides the methods and properties needed to provide the toolbox with the display properties for the toolbox item, to create a component or components when used, and to serialize and deserialize itself for persistence within the toolbox database.

Wystąpienie ToolboxItem klasy można skonfigurować przy użyciu nazwy, mapy bitowej i typu do utworzenia, bez tworzenia klasy, która dziedziczy z ToolboxItem .An instance of the ToolboxItem class can be configured with a name, bitmap, and type to create, without creating a class that derives from ToolboxItem. ToolboxItemKlasa udostępnia również klasę bazową dla implementacji niestandardowego elementu przybornika.The ToolboxItem class also provides a base class for custom toolbox item implementations. Niestandardowe ToolboxItem można utworzyć wiele składników.A custom ToolboxItem can create multiple components. Aby zaimplementować niestandardowy element przybornika, należy dziedziczyć z ToolboxItem i zastąpić CreateComponentsCore metody, Serialize , i Deserialize .To implement a custom toolbox item, you must derive from ToolboxItem and override the CreateComponentsCore, Serialize, and Deserialize methods.

Aby można było poprawnie działać, należy skonfigurować następujące właściwości i metody ToolboxItem :The following properties and methods must be configured for a ToolboxItem to function correctly:

 • DisplayNameWłaściwość określa etykietę elementu przybornika, gdy jest wyświetlany w przyborniku.The DisplayName property specifies the label for the toolbox item when displayed in a toolbox.

 • TypeNameWłaściwość określa w pełni kwalifikowaną nazwę typu składnika tworzonego przez element.The TypeName property specifies the fully qualified name of the type of the component that the item creates. Jeśli klasa pochodna tworzy wiele składników, TypeName Właściwość może lub nie może być użyta, co jest CreateComponentsCore zależne od tego, czy przesłonięcie metody zależy od wartości tej właściwości.If a derived class creates multiple components, the TypeName property may or may not be used, contingent on whether a CreateComponentsCore method override depends on the value of this property.

 • AssemblyNameWłaściwość określa zestaw, który zawiera typ składnika tworzonego przez element.The AssemblyName property specifies the assembly that contains the type of a component that the item creates.

 • BitmapWłaściwość opcjonalnie określa obraz mapy bitowej do wyświetlenia obok nazwy wyświetlanej elementu przybornika w przyborniku.The Bitmap property optionally specifies a bitmap image to display next to the display name for the toolbox item in the toolbox.

 • FilterWłaściwość opcjonalnie zawiera wszystkie ToolboxItemFilterAttribute obiekty, które określają, czy element przybornika może być używany w konkretnym składniku.The Filter property optionally contains any ToolboxItemFilterAttribute objects that determine whether the toolbox item can be used on a particular component.

 • CreateComponentsCoreMetoda zwraca wystąpienie składnika lub wystąpienia do wstawienia, gdzie to narzędzie jest używane.The CreateComponentsCore method returns the component instance or instances to insert where this tool is used.

 • SerializeMetoda zapisuje element przybornika do określonego SerializationInfo .The Serialize method saves the toolbox item to a specified SerializationInfo.

 • DeserializeMetoda konfiguruje element przybornika na podstawie informacji o stanie zawartych w określonym SerializationInfo .The Deserialize method configures the toolbox item from the state information contained in the specified SerializationInfo.

 • InitializeMetoda konfiguruje element przybornika, aby utworzyć określony typ składnika, jeśli CreateComponentsCore Metoda nie została przesłonięta tak, aby zachowywać się inaczej.The Initialize method configures the toolbox item to create the specified type of component, if the CreateComponentsCore method has not been overridden to behave differently.

 • LockedWłaściwość wskazuje, czy właściwości elementu przybornika mogą być zmieniane.The Locked property indicates whether the properties of the toolbox item can be changed. Element przybornika jest zwykle zablokowany po dodaniu go do przybornika.A toolbox item is typically locked after it is added to a toolbox.

 • LockMetoda powoduje zablokowanie elementu przybornika.The Lock method locks a toolbox item.

 • CheckUnlockedMetoda zgłasza wyjątek, jeśli Locked Właściwość jest true .The CheckUnlocked method throws an exception if the Locked property is true.

Konstruktory

ToolboxItem()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ToolboxItem.Initializes a new instance of the ToolboxItem class.

ToolboxItem(Type)

Inicjuje nowe wystąpienie ToolboxItem klasy, która tworzy określony typ składnika.Initializes a new instance of the ToolboxItem class that creates the specified type of component.

Właściwości

AssemblyName

Pobiera lub ustawia nazwę zestawu, który zawiera typ lub typy, które tworzy element przybornika.Gets or sets the name of the assembly that contains the type or types that the toolbox item creates.

Bitmap

Pobiera lub ustawia mapę bitową do reprezentowania elementu przybornika w przyborniku.Gets or sets a bitmap to represent the toolbox item in the toolbox.

Company

Pobiera lub ustawia nazwę firmy dla tego elementu ToolboxItem .Gets or sets the company name for this ToolboxItem.

ComponentType

Pobiera typ składnika dla tego elementu ToolboxItem .Gets the component type for this ToolboxItem.

DependentAssemblies

Pobiera lub ustawia AssemblyName dla elementu przybornika.Gets or sets the AssemblyName for the toolbox item.

Description

Pobiera lub ustawia opis dla tego elementu ToolboxItem .Gets or sets the description for this ToolboxItem.

DisplayName

Pobiera lub ustawia nazwę wyświetlaną elementu przybornika.Gets or sets the display name for the toolbox item.

Filter

Pobiera lub ustawia filtr określający, czy element przybornika może być używany w składniku docelowym.Gets or sets the filter that determines whether the toolbox item can be used on a destination component.

IsTransient

Pobiera wartość wskazującą, czy element przybornika jest przejściowy.Gets a value indicating whether the toolbox item is transient.

Locked

Pobiera wartość wskazującą, czy ToolboxItem jest aktualnie zablokowany.Gets a value indicating whether the ToolboxItem is currently locked.

OriginalBitmap

Pobiera lub ustawia oryginalną mapę bitową, która będzie używana w przyborniku dla tego elementu.Gets or sets the original bitmap that will be used in the toolbox for this item.

Properties

Pobiera słownik właściwości.Gets a dictionary of properties.

TypeName

Pobiera lub ustawia w pełni kwalifikowaną nazwę typu IComponent , który tworzy element przybornika po wywołaniu.Gets or sets the fully qualified name of the type of IComponent that the toolbox item creates when invoked.

Version

Pobiera wersję tego elementu ToolboxItem .Gets the version for this ToolboxItem.

Metody

CheckUnlocked()

Zgłasza wyjątek, jeśli element przybornika jest aktualnie zablokowany.Throws an exception if the toolbox item is currently locked.

CreateComponents()

Tworzy składniki, które są konfigurowane do utworzenia elementu przybornika.Creates the components that the toolbox item is configured to create.

CreateComponents(IDesignerHost)

Tworzy składniki, które są konfigurowane do tworzenia elementu przybornika przy użyciu określonego hosta projektanta.Creates the components that the toolbox item is configured to create, using the specified designer host.

CreateComponents(IDesignerHost, IDictionary)

Tworzy składniki, które są konfigurowane do tworzenia elementu przybornika, przy użyciu określonego hosta projektanta i wartości domyślnych.Creates the components that the toolbox item is configured to create, using the specified designer host and default values.

CreateComponentsCore(IDesignerHost)

Tworzy składnik lub tablicę składników po wywołaniu elementu przybornika.Creates a component or an array of components when the toolbox item is invoked.

CreateComponentsCore(IDesignerHost, IDictionary)

Tworzy tablicę składników po wywołaniu elementu przybornika.Creates an array of components when the toolbox item is invoked.

Deserialize(SerializationInfo, StreamingContext)

Ładuje stan elementu przybornika z określonego obiektu informacji serializacji.Loads the state of the toolbox item from the specified serialization information object.

Equals(Object)

Określa, czy dwa ToolboxItem wystąpienia są równe.Determines whether two ToolboxItem instances are equal.

FilterPropertyValue(String, Object)

Filtruje wartość właściwości przed jej zwróceniem.Filters a property value before returning it.

GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetType(IDesignerHost)

Umożliwia dostęp do typu skojarzonego z elementem przybornika.Enables access to the type associated with the toolbox item.

GetType(IDesignerHost, AssemblyName, String, Boolean)

Tworzy wystąpienie określonego typu, opcjonalnie używając określonego hosta projektanta i nazwy zestawu.Creates an instance of the specified type, optionally using a specified designer host and assembly name.

Initialize(Type)

Inicjuje bieżący element przybornika z określonym typem, który ma zostać utworzony.Initializes the current toolbox item with the specified type to create.

Lock()

Blokuje element przybornika i uniemożliwia wprowadzanie zmian w jego właściwościach.Locks the toolbox item and prevents changes to its properties.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnComponentsCreated(ToolboxComponentsCreatedEventArgs)

Podnosi ComponentsCreated zdarzenie.Raises the ComponentsCreated event.

OnComponentsCreating(ToolboxComponentsCreatingEventArgs)

Podnosi ComponentsCreating zdarzenie.Raises the ComponentsCreating event.

Serialize(SerializationInfo, StreamingContext)

Zapisuje stan elementu przybornika do określonego obiektu informacji serializacji.Saves the state of the toolbox item to the specified serialization information object.

ToString()

Zwraca wartość String reprezentującą bieżącą ToolboxItem .Returns a String that represents the current ToolboxItem.

ValidatePropertyType(String, Object, Type, Boolean)

Sprawdza, czy obiekt ma dany typ.Validates that an object is of a given type.

ValidatePropertyValue(String, Object)

Weryfikuje właściwość przed przypisaniem jej do słownika właściwości.Validates a property before it is assigned to the property dictionary.

Zdarzenia

ComponentsCreated

Występuje natychmiast po utworzeniu składników.Occurs immediately after components are created.

ComponentsCreating

Występuje, gdy składniki mają zostać utworzone.Occurs when components are about to be created.

Jawne implementacje interfejsu

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) metodę.For a description of this member, see the GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) method.

Dotyczy

Zobacz też