Matrix Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Matrix.Initializes a new instance of the Matrix class.

Przeciążenia

Matrix()

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy jako macierz tożsamości.Initializes a new instance of the Matrix class as the identity matrix.

Matrix(Rectangle, Point[])

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy do transformacji geometrycznej zdefiniowanej przez określony prostokąt i tablicę punktów.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

Matrix(RectangleF, PointF[])

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy do transformacji geometrycznej zdefiniowanej przez określony prostokąt i tablicę punktów.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

Matrix(Single, Single, Single, Single, Single, Single)

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy z określonymi elementami.Initializes a new instance of the Matrix class with the specified elements.

Matrix()

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy jako macierz tożsamości.Initializes a new instance of the Matrix class as the identity matrix.

public:
 Matrix();
public Matrix ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Matrix(Rectangle, Point[])

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy do transformacji geometrycznej zdefiniowanej przez określony prostokąt i tablicę punktów.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

public:
 Matrix(System::Drawing::Rectangle rect, cli::array <System::Drawing::Point> ^ plgpts);
public Matrix (System.Drawing.Rectangle rect, System.Drawing.Point[] plgpts);
new System.Drawing.Drawing2D.Matrix : System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Point[] -> System.Drawing.Drawing2D.Matrix
Public Sub New (rect As Rectangle, plgpts As Point())

Parametry

rect
Rectangle

RectangleStruktura, która reprezentuje prostokąt, który ma zostać przekształcony.A Rectangle structure that represents the rectangle to be transformed.

plgpts
Point[]

Tablica trzech Point struktur, która reprezentuje punkty równoległobok, do których górny lewy, górny prawy i lewy dolny róg prostokąta ma zostać przekształcony.An array of three Point structures that represents the points of a parallelogram to which the upper-left, upper-right, and lower-left corners of the rectangle is to be transformed. Prawy dolny róg równoległobok jest implikowany przez pierwsze trzy rogi.The lower-right corner of the parallelogram is implied by the first three corners.

Uwagi

Ta metoda Inicjuje nową macierz, która reprezentuje transformację geometryczną, która mapuje prostokąt określony przez rect parametr do równoległobok zdefiniowanego przez trzy punkty w plgpts parametrze.This method initializes the new Matrix such that it represents the geometric transform that maps the rectangle specified by the rect parameter to the parallelogram defined by the three points in the plgpts parameter. Lewy górny róg prostokąta jest mapowany do pierwszego punktu w plgpts tablicy, prawy górny róg jest mapowany do drugiego punktu, a lewy dolny róg jest mapowany do trzeciego punktu.The upper-left corner of the rectangle is mapped to the first point in the plgpts array, the upper-right corner is mapped to the second point, and the lower-left corner is mapped to the third point. Prawy dolny punkt równoległobok jest implikowany przez pierwsze trzy.The lower-right point of the parallelogram is implied by the first three.

Dotyczy

Matrix(RectangleF, PointF[])

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy do transformacji geometrycznej zdefiniowanej przez określony prostokąt i tablicę punktów.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

public:
 Matrix(System::Drawing::RectangleF rect, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ plgpts);
public Matrix (System.Drawing.RectangleF rect, System.Drawing.PointF[] plgpts);
new System.Drawing.Drawing2D.Matrix : System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.PointF[] -> System.Drawing.Drawing2D.Matrix
Public Sub New (rect As RectangleF, plgpts As PointF())

Parametry

rect
RectangleF

RectangleFStruktura, która reprezentuje prostokąt, który ma zostać przekształcony.A RectangleF structure that represents the rectangle to be transformed.

plgpts
PointF[]

Tablica trzech PointF struktur, która reprezentuje punkty równoległobok, do których górny lewy, górny prawy i lewy dolny róg prostokąta ma zostać przekształcony.An array of three PointF structures that represents the points of a parallelogram to which the upper-left, upper-right, and lower-left corners of the rectangle is to be transformed. Prawy dolny róg równoległobok jest implikowany przez pierwsze trzy rogi.The lower-right corner of the parallelogram is implied by the first three corners.

Uwagi

Ta metoda Inicjuje nową Matrix , która reprezentuje transformację geometryczną, która mapuje prostokąt określony przez rect parametr do równoległobok zdefiniowanego przez trzy punkty w plgpts parametrze.This method initializes the new Matrix such that it represents the geometric transform that maps the rectangle specified by the rect parameter to the parallelogram defined by the three points in the plgpts parameter. Lewy górny róg prostokąta jest mapowany do pierwszego punktu w plgpts tablicy, prawy górny róg jest mapowany do drugiego punktu, a lewy dolny róg jest mapowany do trzeciego punktu.The upper-left corner of the rectangle is mapped to the first point in the plgpts array, the upper-right corner is mapped to the second point, and the lower-left corner is mapped to the third point. Prawy dolny punkt równoległobok jest implikowany przez pierwsze trzy.The lower-right point of the parallelogram is implied by the first three.

Dotyczy

Matrix(Single, Single, Single, Single, Single, Single)

Inicjuje nowe wystąpienie Matrix klasy z określonymi elementami.Initializes a new instance of the Matrix class with the specified elements.

public:
 Matrix(float m11, float m12, float m21, float m22, float dx, float dy);
public Matrix (float m11, float m12, float m21, float m22, float dx, float dy);
new System.Drawing.Drawing2D.Matrix : single * single * single * single * single * single -> System.Drawing.Drawing2D.Matrix
Public Sub New (m11 As Single, m12 As Single, m21 As Single, m22 As Single, dx As Single, dy As Single)

Parametry

m11
Single

Wartość w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie nowej Matrix .The value in the first row and first column of the new Matrix.

m12
Single

Wartość z pierwszego wiersza i drugiej kolumny nowej Matrix .The value in the first row and second column of the new Matrix.

m21
Single

Wartość w drugim wierszu i pierwszej kolumnie nowej Matrix .The value in the second row and first column of the new Matrix.

m22
Single

Wartość w drugim wierszu i drugiej kolumnie nowej Matrix .The value in the second row and second column of the new Matrix.

dx
Single

Wartość w trzecim wierszu i pierwszej kolumnie nowej Matrix .The value in the third row and first column of the new Matrix.

dy
Single

Wartość w trzecim wierszu i drugiej kolumnie nowej Matrix .The value in the third row and second column of the new Matrix.

Dotyczy