Matrix.VectorTransformPoints(Point[]) Metoda

Definicja

Mnoży każdy wektor w tablicy przez macierz.Multiplies each vector in an array by the matrix. Elementy tłumaczenia tej macierzy (trzeci wiersz) są ignorowane.The translation elements of this matrix (third row) are ignored.

public:
 void VectorTransformPoints(cli::array <System::Drawing::Point> ^ pts);
public void VectorTransformPoints (System.Drawing.Point[] pts);
member this.VectorTransformPoints : System.Drawing.Point[] -> unit
Public Sub VectorTransformPoints (pts As Point())

Parametry

pts
Point[]

Tablica Point struktur reprezentujących punkty do przekształcenia.An array of Point structures that represents the points to transform.

Dotyczy