PathData.Types Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typy odpowiednich punktów w ścieżce.Gets or sets the types of the corresponding points in the path.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ Types { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public byte[] Types { get; set; }
public byte[]? Types { get; set; }
member this.Types : byte[] with get, set
Public Property Types As Byte()

Wartość właściwości

Byte[]

Tablica bajtów, która określa typy odpowiednich punktów w ścieżce.An array of bytes that specify the types of the corresponding points in the path.

Dotyczy