PathData Klasa

Definicja

Zawiera dane graficzne, które tworzą GraphicsPath obiekt.Contains the graphical data that makes up a GraphicsPath object. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class PathData sealed
public sealed class PathData
type PathData = class
Public NotInheritable Class PathData
Dziedziczenie
PathData

Konstruktory

PathData()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy PathData.Initializes a new instance of the PathData class.

Właściwości

Points

Pobiera lub ustawia tablicę PointF struktur reprezentujących punkty, w których tworzona jest ścieżka.Gets or sets an array of PointF structures that represents the points through which the path is constructed.

Types

Pobiera lub ustawia typy odpowiednich punktów w ścieżce.Gets or sets the types of the corresponding points in the path.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy